شهردار لندن خواستار لغو سفر رسمي ترامپ به بریتانيا

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- شهردار لندن در واكنش به انتقادهاي دونالد ترامپ از اظهارات خود درباره حمالت اخير لندن، خواستار لغو سفر ترامپ به بريتانيا شد.

خان گفت نظر دونالد ترامپ درباره بس//ياري از موضوعات اشتباه است و افزود: در حالي كه سياس//تهاي رييسجمهور اياالت متحده مغاير تمام ارزشهايي اس//ت كه ما به آنها معتقديم، فكر نميكنم مناسب باشد فرش قرمز جلوي پاي او پهن كنيم.

شهردار لندن كه از اقليت مسلمانان بريتانياست، واكنش تند خود نسبت به مواضع رييسجمهور آمريكا را مغاير با روابط دوستانه و نزديك دو كشور ندانست و گفت: روابط ويژهاي كه با يك كشور داريم با روابط ويژه با يك رفيق نزديك تفاوتي ندارد. وقتي الزم باشد، شما در كنار دوستتان ميايستيد اما وقتي اشتباه كند، اشتباهش را تذكر مي دهيد. نظر دونالد ترامپ در مورد خيلي چيزها غلط است. پس از وقوع حمالت اخير لندن، شهردار انتخابي شهر ضمن محكوم كردن اين حمله و ابراز خشم از آن، گفت كه اين شهر ماست، ما اجازه نميدهيم بزدلها پيروز شوند و هرگز تسليم تروريسم نخواهيم شد. وي ضمن درخواست از شهروندان براي هوشياري بيشتر، گفت آنان نبايد مضطرب و وحشت زده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.