انتظاراستقالل اسكاتلند از بريتانيا در سال 2025

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- وزير اول اس//كاتلند اعالم كرد، وي انتظار دارد كه اس//تقالل اس//كاتلند از بريتانيا در س//ال 2025 اتفاق افتد. نيكال اس//تورجن در گفتوگويياعالمكرد:منفكرميكنماسكاتلندميتواندمستقلشود.اين يك فرصت براي مردم اسكاتلند است. حزب ملي اسكاتلندي در انتخابات پارلماني سال 2015 توانست از مجموع 59 كرسي اسكاتلند، 56 كرسي را به دست آورد. اين حزب جداييطلب تاكيد دارد اسكاتلنديها بايد حق داشته باشند كه يكبار ديگر درباره جدايي از بريتانيا تصميمگيري كنند؛ آن هم در شرايطي كه بريتانيا قصد خروج از اتحاديه اروپا را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.