پاكستانهمچنانپناهگاهطالبان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مركز مطالعات استراتژيك و بينالملل (CSIS) گزارش داد، پاكستان همچنان پناهگاهي براي گروههاي شبهنظامي طالبان و شبكه حقاني است و بيشتر از آنكه متحد باشد، تهديد محسوب ميشود.

اين انديشكده آمريكايي سرشناس همچنين تاكيد كرد، آمريكا بايد به وضوح اعالم كند كه در تعهداتش به افغانستان و عملكرد افغانها يك بازنگري ساالنه علني انجام ميدهد. در اين گزارش آمده است: افغانستان هماكنون هم در مبارزه با گروههاي ش//بهنظامي و هم در سياستهاي مدني و حكومتداري و فقر عملكرد مناسبي ندارد و پاكستان همچنان يك پناهگاه براي گروه شبهنظامي طالبان و شبكه حقاني است و بيشتر از آنكه يك متحد باشد، تهديد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.