يگان موشكي روسيه در رزمايش ضد ترور 2017

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يگان مجموعه موشكي اسكندر روسيه در رزمايشي با عنوان »دوشنبه ضد «2017-رورت شركت كرد.

در اين رزمايش نظامي كه براي اولين بار حضور نظاميان شش كشور عضو پيمان همسود در مرز تاجيكستان و افغانستان برگزار شد، بيش از دو هزار نظامي روسيه در كنار سيصد نوع از ادوات و تسليحات نظامي پيشرفته ازجملهمجموعهموشكياسكندر،03 فروندهواپيماوبالگردتوانمنديهاي خود را در برابر دشمن فرضي محك زدند. انجام عمليات نظاميان در واكنش به حمالت تروريستي در كنار به كارگيري موشكهاي بالدار و بالستيك و انجام حمالت ضربتي به اردوگاهها و انبارهاي تروريستهاي فرضي از ديگر برنامههاي اين رزمايش نظامي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.