آغاز خروج نظاميان آلمان از اينجرليك

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- در پي افزايش تنشها ميان برلين و آنكارا، آلمان تخليه نيروهاي نظامي خود را از پايگاه هوايي اينجرليك تركيه آغاز كرد. اين نيروها براي جنگ با داعش به خاك تركيه فرستاده شده بودند.

وزير خارجه آلمان اين خبر را پس از آن اعالم كرد كه گفتوگوهايش با وزير خارجه تركيه بينتيجه پايان يافت. گابريل اعالم كرد كه تركيه هيچ انتخابي براي آلمان باقي نگذاشته است و به همين دليل سربازان آلماني به مكاني ديگر منتقل خواهند شد. بنا بر گزارش رسانهها، احتماال اين مكان جديد، پايگاهي در اردن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.