رشد05 درصديتوليدبخشخصوصي

Jahan e-Sanat - - News - زاویه

برجام نهتنه//ا براي خودروس//ازان دولتي س//ود داش//ت بلكه خودروسازان بخشخصوصي و نيمهدولتي نيز از آن منتفع شدند تا جايي كه آمار توليد آنها رشد 50 درصدي را تجربه كرد.

در حالي خودروسازان نيمهدولتي كشور در دو ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مش//ابه سال گذشته افزايش 7/8 درصدي را در توليد س//واريها به ثبت رساندند كه آمار توليد خودروس//ازان خصوصي نيز حكايت از رشد 50/7 درصدي دارد.

بر اس//اس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار شركت بخشخصوصي شامل »كرمان موتور«، »مديران خودرو«، »گروه بهم//ن« و »خودروس//ازان بم« طي دو ماه ابتداي س//ال جاري در مجموع 18 هزار و 261دس//تگاه خودرو توليد كردهاند كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش تيراژ توليد را رقم زدهاند.

اثرگذاري مشاركتهاي خودرويي بعد از برجام

اي//ن موض//وع در حال//ي اس//ت ك//ه خودروسازان خصوصي ماههاي ابتدايي سال گذشته با افت توليد خودرو مواجه بودند. بر اين اساس افزايش تيراژ توليد خودروهاي خصوصي در ماههاي ابتدايي س//الجاري نش//اندهنده اثرگ//ذاري مش//اركتهاي خودروي//ي بخشخصوصي بع//د از برجام اس//ت. بر اساس اين آمار س//ه خودروساز خصوصي؛ يعني »مديران خودرو«، »كرمان موتور« و »گروه بهمن« توانستهاند افزايش توليد را در كارنامه دو ماهه خود ثبت كنند بهطوريكه »كرمان موتور« با تيراژ هشت هزار و 143 دستگاهي توانسته رشد بيش از 103 درصدي در مقايسه با دو ماه نخست سال گذشته را به خود اختصاص دهد. اين ش//ركت كه بعد از توافق هستهاي امضاي ق//رارداد با ش//ركت هيونداي//ي را به امضا رس//اند در حال حاضر عالوهبر اينكه ليفان و جك را توليد ميكند به مونتاژ خودروهاي هيوندايي و نيزمشغولاست.

همچنين اين شركت هيوندايي اكسنت را در برنامه مونت//اژ خود دارد. بعد از اين، شركت »مديران خودرو« با تيراژ هشت هزار و 962 دس//تگاهي توانسته افزايش 17/8 درصدي را در مقايس//ه با دو ماه نخس//ت س//ال گذش//ته رقم بزند. اين شركت انواع مدلهاي امويام و چري را مونتاژ ميكند. پس از مديران خودرو »گروه بهمن« با تيراژ 954 دستگاهي طي دو ماه ابتدايي امسال با افزايش 9/121درصدي توليد همراه بوده اس//ت. گروه بهمن در حال حاضر مزدا3 و آسا را مونتاژ ميكند. آمار توليد خودروهاي س//واري كش//ور همچنين نش//ان از توليد 103 دس//تگاهي خودرو جيلي در شركت »خودروسازان بم« دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.