اعالمقيمتهايجديدخودروشايدهفتهآينده

Jahan e-Sanat - - News -

تونلهاي زيرمجموعه شمال شرق از جمله اكلن 4 تعطيل موقت شدند.

به گزارش ايلنا، برپايه اين اطالعات طي هفته آينده فعاليت ساير تونلهاي معدن زمس//تان يورت غربي كه در آنها انفجاري رخ نداده اما به دليل رعايت مسايل ايمني مسدود شده بودند از سر گرفته خواهد شد.

اي//ن در حالي اس//ت كه پيش از اين انتش//ار خبر ازس//رگيري واحدهاي زيرمجموعه اين معدن زغالسنگ، با واكنش اعتراضي گروههاي صنفي كارگري مواجه شده بود.

تس/نيم- رييس شوراي رقابت با بيان اينكه به زودي قيمتهاي جديد انواع محصوالتي كه در چارچوب دس//تورالعمل شوراي رقابت هستند را تعيين ميكنيم، گفت: هنوز مستندات خودروي 2008 به شوراي رقابت ارسال نشده است.

رضا ش//يوا با اش//اره به اينكه بررس//ي قيمته//اي جديد خودرو شايد هفته آينده در جلسه شوراي رقابت مطرح شود، اظهار داشت: دستورجلس//ه هفته آينده شورا موضوع ديگري است كه اگر بررسي آن به تعويق بيفتد ما بحث خودرو را در دستور كار خود قرار خواهيم داد. وي با بيان اينكه به زودي تعيين تكليف قيمتهاي جديد انواع محصوالتي كه در چارچوب دس//تورالعمل ش//وراي رقابت هستند را انج//ام خواهيم داد، گفت: در مورد محصوالت جديد از جمله 2008 هم كه نقل قولهايي در مورد قيمت آن مطرح ميشود، ايرانخودرو بايد مستندات قيمتي خود را به شورا اعالم كند.

رييس شوراي رقابت تصريح كرد: شورا با بررسي مستندات و بازار اعالم ميكند اين خودرو مش//مول قيمتگذاري هست يا خير. شيوا اضافه كرد: در حال حاضر هنوز مستندات خودروي 2008 به شوراي رقابت ارسال نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.