رشد 40 درصدي صدور ضمانتنامه براي صنايع كوچك در 2 ماه نخست امسال

Jahan e-Sanat - - News -

روابطعمومي صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچكاز ابتداي فروردين تا پايان ارديبهشتماه امسال، 35 ضمانتنامه براي صنايع كوچك صادر ش//د كه نس//بت به زمان مش//ابه سال قبل 40 درصد افزايش يافته است.

صندوق ضمانت س//رمايهگذاري صنايع كوچك اعالم كرد: ارزش اي//ن تع//داد ضمانتنامه 250 ميليارد ريال بوده كه نس//بت به ارزش ضمانتنامه صادر ش//ده در دوماه نخس//ت س//ال قبل، بيش از 140 درصد رش//د داشته اس//ت. در اين مدت 18 ضمانتنامه براي صنايع كوچ//ك به ارزش 69ميليارد ريال تمديد ش//د كه از لحاظ 6 درصد و از لحاظ ارزش ريالي 30 درصد رش//د نس//بت به مدت مشابه سال قبل را دارا بوده اس//ت. بنا بر اين گزارش 45 درصد ضمانتنامههاي صادرش//ده براي صنايع كوچك در دوماه نخست سال 96 مربوط به س//رمايه در گردش، 34 درصد ب//راي طرحهاي ايجادي و 16 درصد براي طرحهاي توسعه بوده است. استان مازندران با 41 ميليارد ريال، كرمانشاه با 35 ميليارد ريال، تهران با 12ميليارد ريال و گيالن با 20 ميليارد ريال، بيش//ترين ارزش ضمانتنامه براي صنايع كوچك را به خود اختصاص دادهاند.

يادآور ميش//ود از ابتداي سال 96 فرآيند صدور ضمانتنامه براي صنايع كوچك به ص//ورت الكترونيكي بوده و متقاضيان ميتوانند با مراجعه به س//ايت صندوق ضمانت س//رمايهگذاري صنايع كوچك از اين خدمات استفاده كنند. همچنين اين صندوق با 18 بانك دولتي و خصوصي و موسسه مالي و اعتباري تفاهمنامه همكاري امضا كرده و شرايط استفاده از ضمانتنامه براي فعاالن صنايع كوچك با سهولت بيشتري انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.