آغاز به كار معدن يورت

Jahan e-Sanat - - News -

پس از گذش//ت 35 روز از حادثه انفجار تونل ش//ماره يك معدن زمستان يورت )واحد شمال شرق(، كه به مرگ 43 معدنچي و توقف تمامي فعاليتهاي استخراجي اين واحد معدني منجر شد، صبح ديروز تونل » اكلن «4 اين واحد معدني فعاليت خود را از سر گرفت.

منابع كارگري در واحد زغالسنگ شمال شرق با اعالم اين خبر گفتند به دنبال حادثه انفجار معدن زمستان يورت كه روز 13 ارديبهشتماه اتفاق افتاد، فعاليت تونل اكلن 4 واحد زغالسنگ شمال شرق به همراه ساير تونلهاي اين واحد معدني متوقف شده بود كه ديروز اين تونل فعاليت خود را با حدود 80 كارگر از سر گرفت.

اينمنابعبابياناينكهتونلاكلن4 معدنزغالسنگشمالشرقدرمنطقه طزره در استان سمنان واقع شده است، افزودند: انفجار در تونل شماره يك معدن زمس//تان يورت غربي در منطقه آزادش//هر رخ داده بود كه در نتيجه آن ساير

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.