طرحي كه ناقص ماند

Jahan e-Sanat - - News - بازار دیجیتال

گروه فناوری- امضاي الكترونيكي ش//امل عالمت، تصوير ديجيتال، امضاي دستنويس يا هر نشان الكترونيك اثبات هويت است كه مانند امضاي دس//تنويس داراي آث//ار حقوقي احزار هويت امضاكننده سند و التزام وي به مندرجات آن است.

هماكن//ون ميتوان گفت امضاي الكترونيك در تم//ام نظامهاي حقوقي جهان مورد پذيرش ق//رار گرفته اس//ت اما در ايران اي//ن طرح كه از س//ال 1382 پايهريزي ش//د هنوز در ميانه راه است و نيز وعدههايي كه در اين زمينه از سوي مس//ووالن مطرح ش//ده بود به دست فراموشي سپرده ش//ده و برخي نيز مشكل را در نيازهاي زيرساختي ميدانند.

امضاي الكترونيكي عبارت اس//ت از هر نوع عالمت ك//ه به صورت الكترونيك ايجاد ش//ده و ممكن اس//ت يك عالمت، رم//ز، كلمه، عدد، يك نام تايپشده، تصوير ديجيتال، يك امضاي دستنويس يا هر نشان الكترونيك اثبات هويت باش//د كه به طريق منطقي به داده پيام متصل شده و براي شناسايي امضاكننده داده پيام مورد استفاده قرار ميگيرد.

بسياري از كش//ورها بين سالهاي 1996 تا 2001 ميالدي، با استفاده از مقررات بينالمللي موجودورهنمونهايارائهشدهدرخصوصامضاي الكترونيك مبادرت به قانونگذاري در اين زمينه كردهاند.درايرانبحثامضايالكترونيكوشرايط آن ابتدا در قانون تجارت الكترونيك )مصوب سال (1382 مورد توجه قرار گرفت.

با داش//تن امضاي ديجيت//ال در صورتي كه بخواهيد در فضاي اينترنت، مبادله الكترونيكي با هويت مجازي داش//ته باشيد، ميتوانيد خود را ب//ه گونهاي معرف//ي كنيد كه طرف مقابل به ش//ما اعتماد كند و گيرن//ده ميتواند از ماهيت فرستنده و اينكه اطالعات حين انتقال تغيير پيدا نكرده مطمئن باشد؛ عالوه بر اين مزايا، فرستنده نميتواند امضاي داده را انكار كند.

از زم//ان پيدايش فناوري امضاي الكترونيك تاكنون روشهاي مختلفي درخصوص چگونگي انجام امضا از طريق الكترونيك و با توجه به افزايش ضريب امنيت و موارد كاربرد آن معرفي و به كار گرفته شده است. انواعامضاهايالكترونيكي در روش ساده و رايج گذرواژهها از يك گذرواژه منحصربهفرد با اس//تفاده از يك ش//ماره هويت شخصي در انتهاي اس//ناد استفاده ميشود كه امنيت آن بسيار پايين است و به راحتي توسط نفوذگرها شناسايي شده و به سرقت ميرود.

امضاي بيتمپ با اس//تفاده از اسكن امضاي دس//تنويس افراد كه ش//خص روي كاغذ امضا ميكند به دس//ت ميآيد و سپس شخص اين اسكن را بهعنوان امضا به هر داده پيامي ضميمه ميكند.

در فن//اوري قلم نوري فرد ب//ا اين قلم روي صفحه مخصوص ديجيتالي امضا ميكند و همان امضا روي نمايشگر رايانه پديدار ميشود. در واقع چيزي شبيه اينكه فرد در صفحه مانيتور امضا ميكند، اتفاق ميافتد.

در روش امض//اي بيومتريك با اس//تفاده از مولفههاي ف//ردي از قبيل خصوصيات رفتاري همانن//د نح//وه انج//ام امضاي دس//تنويس و خصوصيات فيزيولوژيك همانند اثر انگشت، امضا حاصل ميشود.

به گزارش ايسنا، امضاي ديجيتال بهترين و پيش//رفتهترين و پركاربردترين نوع از امضاهاي الكترونيك اس//ت كه به دليل امنيت باالي آن، جايگزين س//اير روشهاي موجود ش//ده و اكثر قانونگذارانازجملهقانونگذارانتجارتالكترونيك ايرانكهمركزتوسعهتجارتالكترونيكاست،اين شيوه امضا را پذيرفتهاند.

گواهي امضاي ديجيتال، يك سند الكترونيكي امضا شده اس//ت و براي يك شخص يا سازمان صادر ميشود و با استفاده از اطالعات آن ميتوان دارنده گواهي را براي برقراري ارتباط امن با وي، شناسايي كرد. نتيجهكاردرابهام احمد تويسركاني، رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كش//ور، اوايل ديماه س//ال گذشته از اجرايي شدن طرح امضاي الكترونيكي تا بهمن 95 خبر داده و گفته بود: يكي از اقدامات سازمان ثبت اس//ناد و امالك كش//ور در راستاي گواهي امضاي الكترونيكي است كه كارهاي نرمافزازي و سختافزارياش انجام شده و در حال پايلوت كردن در بعضي دفترخانههاس//ت. اميدواريم در ابت//داي بهمن 95 بتوانيم دفاتر را در اين زمينه حذف ك//رده و تمام گواهي امضا را الكترونيكي كنيم به اين شكل كه مجموعه فرآيندها در دفاتر الكترونيكي صورت گيرد.

وي همچنين بيان كرده بود: در حال حاضر در حال اسكن مجموعه سوابق ثبت هستيم. تاكنون 350 ميليون اقدامات كاغذي الكترونيكي شده اس//ت و اميدواريم اين امر به خوبي پيش رود تا تخلفات و جعل كاهش يابد، سازمان ثبت اسناد و امالك كش//ور در راستاي الكترونيكي كردن اقدامات، عزم جدي دارد.

تويس//ركاني همچنين گفته بود: براي ايجاد نسخه الكترونيك بايد پرونده يكپارچه سالمت ش//هروند كه ش//امل اطالعات زياد است، ايجاد شود. همچنين س//امانه پرونده الكترونيكي به صورت كشوري، اتصال س//ازمانهاي بيمهگر، داروخانههاي الكترونيك و مجموعههايي از اين دس//ت وجود دارند كه بايد به همه وصل شوند تا نسخه الكترونيك نوشته، تاييد و ارسال شود با اين حال زيرس//اختهاي كشور آمادگي اين طرح را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.