سكته بازار موبايل در ماه رمضان

Jahan e-Sanat - - News -

ف//روش موبايل در م//اه رمضان كاهش يافته و به برخي محصوالت گرانقيمت يا با ارزش خريد باال محدود ش//ده است.

ب//ازار موبايل ايران در چند س//ال اخي//ر و مخصوصا از زمستان 95 به امروز توانسته همواره فروشندگان و خريداران را متعجب نگه دارد. از اوايل س//الجاري و بعد از تعطيالت نوروز، بازار موبايل ايران تا حدودي با وارادات بيشتر، كاهش قيمتها و ورود چندين گوش//ي جديد به بازار دوباره رونق گرفت و احيا ش//د اما با ورود به ارديبهشت ماه و داغ شدن بازار انتخابات رياستجمهوري، بازار گوشي و تبلت از توجه خريداران در سراس//ر كشور خارج شد تا حدي كه به ركود منجر شد؛ ركودي كه در ماه رمضان همچنان ادامه دارد. بازار موبايل چشمانتظار تابستان است! ب//ازار موبايل و تبلت برخ//الف بازار كامپيوتر به دليل تقاضاي باالي مردم همواره داغ بوده و هيچگاه دچار ركود طوالنيمدت نشده است اما فروشندگان در تهران اعتقاد دارند كه بازار گوشي از اوايل بهار تا اوايل تابستان دچار ركود و بيرونقي ميش//ود كه امسال انتخابات يك نقطه امي//د براي خروج از اين وضعيت بود تا ش//ايد بعد از آن با ثبات قيمتها و تشويق كاربران به خريد گوشي، بازار موباي//ل دوباره رونق گيرد اما اي//ن اتفاق رخ نداد و بازار همچنان در بيرونقي به سر ميبرد.

فروش//ندگان موباي//ل و تبلت اعتقاد دارن//د كه بازار موباي//ل بهزودي و با ش//روع تابس//تان از اي//ن بيرونقي خارج خواهد شد چرا كه بسياري از ايرانيها در تابستان گوش//ي خود را تعويض ميكنند و اين بازار و مخصوصا بازار گوشيهاي پرچمدار و گرانقيمت رونق بسيار زيادي خواهد گرفت. پرفروشهايبازار در ح//ال حاضر بايد گفت ب//ازار موبايل با اينكه رونق چنداني ندارد اما وضعيت ف//روش موبايلهاي پرچمدار كه قيمت بااليي نيز دارند همچون سامس//ونگ گلكسي اس 8 و اس 8 پ//الس، هوآوي ميت 9، هوآوي پي 10 و پي 10 پالس و الجيجي 6 از بقيه تلفنهاي هوش//مند بازار بهتر است. همچنين بازار محصوالت اپل و مخصوصا آيفون كه نسبت به بقيه محصوالت موجود در بازار ايران متفاوت است اين روزها تا حدود زيادي دچار ركود شده چراكه بس//ياري از خريداران به منظور خريد نسل بعدي آيف//ون كه ت//ا چند ماه ديگر رونمايي و عرضه ميش//ود دست نگه داشتهاند.

به گزارش ايلنا، اين روزها بيش//ترين فروش گوش//ي بعد از موبايلهاي پرچمدار مربوط به تلفنهاي هوشمند اقتص//ادي و ميانرده از برندهاي سامس//ونگ، هوآوي و شيائومي است. بخريم يا نخريم همواره عموم خريداران در بازار ايران نگران ريزش يا افزايش ناگهاني قيمت محصول موردنظر خود هستند و بازار موبايل نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بازار موبايل در ايران فعال در حالت ركود قرار دارد و اين روند تا اوايل تابستان همچنان باقي خواهد بود. به همين دليل قيمت تمامي موبايلهاي بازار به جز پرچمداران و تازهواردهاي بازار، ثابت بوده يا با شيب ناچيزي كاهش خواهد يافت.

قيمت موبايلهاي پرچمدار و تازهوارد در حال حاضر داراي ثبات است اما اين گوشيها حداكثر تا دو ماه آينده دچار ريزش قيمت بزرگي خواهند شد به همين دليل اگر قصد داريد موبايل پرچمدارباقيمتكمتريخريداريكنيدبهتراستمدتيدست نگه داريد. در مجموع بايد گفت كه بازار موبايل ايران روزهاي نهچندان خوبي را براي فروشندگان با استقبال پايين خريداران رقم زده اما وضعيت بازار براي خريد اقتصادي مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.