پيشبيني طول عمر بيمار با هوش مصنوعي

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- ابتال به بيماري تأثير منفي در طول عمر دارد. اكنون هوش مصنوعي با بررسي فاكتورهاي مختلف، طول عمر يك بيمار را پيشبيني ميكند.

س//اينس ديلي در گزارشي نوشت: دنياي رايانهها در حال پيشرفت خيرهكنندهاي است. حاال سطح چشمگيري از توانمندي در اين سيستمها در قالب هوش مصنوعي رونمايي شده كه با بررسي دقيق تصاوير اندامهاي مختلف يك بيمار، طول عمر وي را پيشبيني ميكند. اين نوآوري توسط گروهي از محققان دانشگاه آداليد در استراليا ارائه شده است.

گفته ميشود اين مطالعه كه جزييات آن در نشريه گزارشات علمي نيچر منتشر شده اثرات چشمگيري بر تشخيص اوليه بيماريهاي سخت و روشهاي درماني- پزشكي دارد.

در اين مطالعه، محققان از هوش مصنوعي براي آناليز دقيق تصاوير پزش//كي قفسه سينه 48 بيمار اس//تفاده كردند. در واقع از روي چنين آناليزهاي رايانهاي، اين پيشبيني قابل انجام است كه كدام بيماران طي پنجسالآيندهازدنياخواهندرفت.ضريبدقتاينپيشبينيدرمقايسهبا پيشبينيهايمبتنيبرتشخيصهايكلينيكيفعلي96 درصداست.

اين مطالعه نخستين مورد در نوع خود محسوب ميشود كه طي آن تصاوير پزشكي و هوش مصنوعي دو فاكتور اساسي در پيشبيني طول عمر بيمار در نظر گرفته ميشود.

يكي از محققاني كه در اين پروژه حضور داشته ميگويد: پيشبيني آينده بيمار از اين جهت س//ودمند اس//ت كه پزش//كان را قادر ميسازد تصميمات بهتري براي آينده درماني وي اتخاذ كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.