جاروبرقي روباتيك باغچه

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- مخترع جاروبرقي روباتيك رومبا، محصول مشابهي را ب//راي پاكس//ازي باغچهها و زمينهاي كشاورزي از علفهاي ه//رز و ديگ//ر گياه//ان مزاحم طراحي كرده است.

جاروبرقي اوليه رومبا خانهها را از هرگونه خاك و آلودگي پاك ميكرد و حاال مدل تازهاي از اين محصول به كمك كشاورزان و عالقهمندان به باغباني ميآيد تا محصوالتي باكيفيتتر پرورش دهند.

اين جاروبرقي روباتيك ميتواند با دقت تمام علفها و ديگر گياهاني را كه مزاحم رشد گلها و گياهان هستند، شناسايي و پاكسازي كند. اين روبات كه Tertill نام دارد با نيروي خورشيد كار ميكند و ضدآب است. روبات يادشده بعد از تكميل شارژ فعاليت خود را آغاز ميكند.

اين روبات از الگوريتمي هوشمند براي شناسايي محيط اطراف و گياهان مزاحم استفاده ميكند و حسگرهاي آن نيز ميتوانند از پاكسازي دقيق محيط مطلع شوند. روبات يادشده هنوز تكميل نشده و از قيمت نهايي و زمان عرضه آن اطالعي در دست نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.