تشدید رکود، صعود قیمت

Jahan e-Sanat - - News -

مالی//ات یکی از اصلیترین راهها برای کس//ب درآمد هر دولتی اس//ت که عایدی حاصل از آن نیز صرف امور مربوط به شهروندان میشود. با این وجود در ایران تا همین چندسالقبلبحثمالیاتچندانمورد توجه دولتها نبود و در نتیجه اصناف و اشخاص مختلف به راحتی بدون آنکه ناچاربهپاسخگوییباشنداززیرپرداخت آن شانه خالی میکردند.

با این حال قوانینی که دولت کنونی در این زمینه تصوی//ب و اصالح کرد موجبشدظرفمدتکوتاهیپرداخت مالیاتافزایشوفرارهایمالیاتیکاهش پیدا کند. تمام اینها در حالی است که اگرچ//ه درآمد دولت از طریق دریافت مالی//ات باال رفته ام//ا همچنان تعداد فرارهای مالیاتی که از راههای مختلف در کشور صورت میگیرد زیاد است و میتوان راهکارهای بسیاری برای آنها اندیشید.

در ای//ن بی//ن به نظر میرس//د دول//ت به ج//ای آنکه ت//الش خود را ب//ر جلوگی//ری از س//ایر فرارهای مالیاتی بگذارد، تصمیم گرفته افزایش درآمد خود از طریق مالیات را با باال ب//ردن نرخ مالیات امتح//ان کند، تا آنجایی که بر اس//اس ابالغیه جدید س//ازمان امور مالیات//ی اولین نقل و انتقال س//اختمانهای ساخته شده توس//ط اش//خاص در ش//هرهایی با جمعیت باالی 100 هزار نفر عالوه بر مالیاتهای پیشین، شامل 10 درصد مالیات علیالحساب نیز میشود.

در ش//رایطی ک//ه بازار مس//کن در وضعی//ت رکود به س//ر میبرد و سیاس//تهای معمول ب//رای خارج کردن این ب//ازار از رکود پاس//خگو نیس//ت، این ابالغیه بی//ش از آنکه کمکی به وضعیت بازار مسکن باشد حک//م نمکی را دارد که روی زخمی میپاشند، چراکه هم عدم حمایت از مصرفکننده و سازنده است و هم در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد بدون آنکه تحریک تقاضا ی//ا افزای//ش قدرت خری//د را در پی داشته باشد.

مالیات 10 درصدی اوضاع رکود را بدتر میکند

در همین زمینه یک کارش//ناس اقتصادی گفت: در شرایطی که بازار مس//کن همچنان در ش//رایط رکود است، تحمیل مالیات 10 درصدی بر ساختمانهای نوساز میتواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد ش//هری ای//ران- با اش//اره ب//ه ابالغیه جدید س//ازمان امور مالیات//ی در خصوص اجرای مقررات ماده «77» اصالحی قانون مالیاتهای مس//تقیم، گفت: براس//اس این آییننامه اولین نقل و انتقال س//اختمانهای ساخته شده توس//ط اش//خاص در ش//هرهایی با جمعیت 100 هزار نفر و باالتر عالوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مس//تقیم، در م//ورد اش//خاص حقوقی ب//ا رعایت تبص//ره (4) ماده «77» قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصرهه//ای 2 و 4 ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علیالحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معامالتی ملک مورد انتقال است.

وی در خصوص تبصرههای 2 و 4 این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره 2 ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توس//ط اشخاص حقیقی منوط به آن اس//ت که بیش از س//ه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره 4 نیز شهرهایزیر001هزارنفرجمعیتاز حکم مفاد این ماده مستثنی است.

طباطبای//ی با اش//اره ب//ه اینکه تالش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کش//ور پس//ندیده است اما راهکارهای کس//ب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باش//د، هدف مستقیم این آییننامه را انبوهس//ازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داش//ته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد ش//د، چرا که سازندگان این اضافه مالیات//ی را روی اصل قیمت مسکن اضافه میکنند.

وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جم//ع س//رمایهگذاریهای بخ/ش خصوص/ی در س/اختمانهای جدید که در شهرها س//اخته شدهاند، 32 هزار و 616 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 1394 کاهش 16/5 درصدی را نشان میده//د. همچنین در ش//ش ماهه نخست سال گذشته 45 هزار و 151 دستگاه از کل ساختمانهای شروع شده به ساخت، مسکونی بودهاند که باز 11/6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد.

طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساختوساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسبتر بوده است، افزود: در ش//ش ماهه سال گذشته در تهران 5060 دس//تگاه ساختمان مس//کونی شروع به ساخت کرده که نس//بت به دوره قبلی بی//ش از 20 درصد کاهش داشته است.نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمانهای مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از 58 هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه 26 هزار و 560 میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در س//ال 1394 کاهش بیش از 25 درصدی نشان میدهد.

طباطبای//ی با تاکید بر اینکه این آم//ار و ارقام و مش//اهده نبض بازار در س//ال جاری نش//ان میدهد که مس//کن با وجود تمام//ی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تس//هیالت نتوانسته به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیاتهای تازه بر ساختوساز مسکن منطقی به نظر نمیرسد.

وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد6/3میلیونیعرضهمسکناشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مش//کل اصلی در حوزه مس//کن وجود دارد فاصله بس//یار زیاد سطح دستمزدها و پسانداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.

این کارش//ناس اقتصاد ش//هری با بیان اینکه در س//ال گذش//ته بالغ بر 30 درصد خانواره//ای ایرانی در خانههای استیجاری زندگی کردهاند که نسبت به سال 1390 رشد چهار درصدی دارد، افزود: در سال 1394 نی//ز مس//کن بی//ش از 42 درصد از هزینهه//ای خانوارهای ش//هری در ترکیب هزینههای غیرخوراکی ساالنه را به خود اختصاص داده است.

طباطبایی به آم//ار دو میلیون و 587 هزار واحدی خانههای خالی در س//ال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخصهای درآمدی کشور و بالطبع افزایش س//رانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیالت کمبهره و بلندمدت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.