مارکسیستهاهمهرامانندکاالییککارخانه میدانند

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- وزیر راهوشهرسازی با تاکید براین نکته که انجام پروژهها در چارچوب توجه به امر توس//عه در کش//ور ارزش پیدا میکنند، گفت: باید همزمان با تعریف پروژه به جنبه توسعهای آن نیز در کشور توجه شود چراکه تمامی پروژهها باعث ایجاد توسعه در کشور میشوند پس رابطه آنها با امر توسعه بسیار مهم خواهد بود. عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در اولین نشستمشترکمدیرانکلراهوشهرسازیاستانهادرسال69 گفت:اگر بگوییم که محور توسعه به جای پروژه، انسان، آدم و شهروند است باید توجه کنیم که این انسان دارای تشخص است، درمقابل مارکسیستها همواره به دنبالآنهستندکههمهرامانندکاالهاییککارخانهببینندامابدونشک واقعیت به این گونه نخواهد بود.به گفته این مقام مسوول تمامی کاالها مانند یکدیگر بوده و تشخص و هویتی ندارند، نمونه بارز این اقدام را میتوانیم در کشور عربستان سعودی مشاهده کنیم چراکه حجم سرمایهگذاری بسیار زیادیدراینکشوروجودداردولیعاقبتمیبینیمکهداعشازهمینکشور برمیخیزد.وزیرراهوشهرسازیایناتفاقرانشاندهندهنیازانسانهابههویت دانست و گفت: قطعا این تشخص و هویت است که رفتار اجتماعی، سیاسی، حملونقلی،انتخابمسکنو...مردمیکمنطقهراساختهورویسبکزندگی آنان تاثیرگذار است.عضو کابینه دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در پایان کار نمیتوانیم تصور کنیم که شهروندان کشور ما پیوند معناداری با ایران و اسالم ندارند، ما در این نقطه اسم شهروند ایرانی مسلمان را بر زبان جاری میکنیم که باید برای تک تک واژههای آن معنی قائل شویم، ما تنها لفظ این کلمات را به کار نمیبریم بلکه باید برای آن تحلیل و مفهومی داشته باشیم.آخوندی ادامه داد: اگر وارد این مفهوم شدیم میبینیم که مفهوم ایران صرفا از یک مفهومجغرافیاییجدابودهومفهومبخشهایدیگرینظیرفرهنگ،فلسفه، سبک زندگی، زبان ...و را شامل میشود، در این راه میبینیم که حوزه تمدنی ایران بسیار بزرگتر از جغرافیای آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.