10

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه خبری وزارت راه- یک مقام مسوول در شرکت فرودگاههای کشور اعالم کرد: تمام پروازهای ایرالینهای قطری برای تردد به آفریقا و اروپا از آسمان ایران عبور خواهند کرد. وی در گفتوگو با مهر درباره وضعیت ایرالینهای قطری پس از چالشهای اخیر این کشور با تعدادی از کشورهای عربی که منجر به تحریم عبور هواپیماهای این کشور از آسمان کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر شده، اظهار کرد: این چهار کشور مهم حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا اعالم کردهاند آسمان خود رارویهواپیماهایمتعلقبهشرکتهایهواپیماییقطربهخصوصقطرایرویز به عنوان شرکت حامل پرچم این کشور مسدود خواهند کرد که قرار است این تصمیم اجرایی ش//ود.این مقام مسوول در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ادامه داد: با این وضع، تنها راه عبور پروازهای قطری، از آسمان ایران خواهد بود. وی تصریح کرد: بیشترین پروازهای ایرالینهای قطری به سمت شمال آفریقا و جنوب اروپا صورت میگیرد که تا پیش از این اتفاق، هواپیماهای قطری ابتدا وارد حریم هوایی عربستان و سپس مصر میشدند که با اجرای تحریم هوایی قطر، مجبورند با عبور از حریم هوایی آسمان ایران و سپس عراق و اردن به سمت شمال آفریقا بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.