سهراهگیریلوله005 میلیمتری در شهرستان قدس انجام شد

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرامورآبفایشهرستانقدسازانجامسهراهگیریلوله005 میلیمتری چدن داکتیل در شهرستان قدس خبر داد. بهزاد رضوانی گفت: در راستای انتقالآبچاههایسایپادیزل1 و2 واقعدرکمربندیشهریارکهدراواخرسال گذشتهجهتافزایشتولیدآبشربشهرستانقدسحفروتجهیزشدهبود، عملیاتسهراهگیریجهتهدایتآبشربازخطانتقال005 میلیمتری چاههایجدیدالحفرباخطانتقال005 میلیمتریشهیدکاظمیانجامشد.

ویافزود:باانجاماینسهراهگیریآبشربچاههایسایپادیزل1 و2 از طریقخطانتقالشهیدکاظمیبهمخزنپنجهزارمترمکعبیسرخهحصار هدایتمیشود.رضوانیتصریحکرد:عملیاتخطانتقالاجراشدهشامل04 مترلولهگذاری،نصبدوعددشیر005 میلیمتریوساختحوضچه2 در3 است. وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود با بهرهبرداری از این چاهها حدود05 لیتر در ثانیه بر میزان ظرفیت تولید آب شرب شهرستان افزوده شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.