رشد61 درصدیتولیددرگروه فوالدمبارکهاصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

درپیانتشارآخرینآمارانجمنجهانیفوالدمبنیبررشد3/41 درصدی تولید فوالد ایران در چهار ماهه اول سالجاری میالدی نسبت به مدت مشابه سالگذشته،مختاربخشیان،معاونبهرهبرداریفوالدمبارکهاصفهانگفت: در سال »ارتقای ایمنی و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای نصب شده«، کارکنان تالشگر گروه فوالد مبارکه در تولید آهن اسفنجی، فوالد خام و انواع محصوالت سرد و گرم به رکوردهای جدیدی دست یافتند.

ویتصریحکرد:درچهارماهاولسال7102 شرکتفوالدمبارکهباتولید دومیلیونوسههزارو115 تنفوالدخامنسبتبهمدتمشابهسالقبلبه رشد21 درصدیرسید.معاونبهرهبرداریفوالدمبارکهدرهمینخصوصبا اشارهبهعملکردبسیارخوبمجتمعفوالدسباافزود:درهمینمدتکارکنان اینناحیهتوانستندباتولید032 هزارو128 تنورقهایفوالدیضخامت پایین،بهرشدکمسابقه92 درصدیدرتولیددستیابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.