صرفهجویی21 میلیاردریالیدرقراردادهای حجمی در سال59

Jahan e-Sanat - - News -

خاکن//ژاد، مدیرعام//ل ش//رکت از کاهش 12 میلی//ارد ریالی رقم قراردادهای حجمی در س//ال 95 نسبت به س//ال 94 خبر داد و افزود: در س//ال 49، رقم قراردادهای حجم//ی 59،551،402،255 ریال بوده ک//ه این رقم در س//ال 59، ب//ه 56،092،106،064 ریال کاهش یافته ک//ه 3،459،296،191 ری//ال کاهش رقم قرارداد بوده که با احتس//اب حذف تاثیر تورم در قراردادهای مذکور در سال 95 نسبت به سال 49، بیش از 12 میلیارد ریال کاهش رقم قراردادهای حجمی در س//ال 95 نسبت به سال 94 اتفاق افتاده است. خاکنژاد در ادامه ضمن اشاره به تالشهای همکاران درکمیته بررسی قراردادهای حجمی که با بررسی دقیق وتجدید نظر در شرح خدمات و هزینهها ی قراردادهای مذکور در جلسات متعدد زمینه این اقدام بزرگ را فراهم آوردهاند از ادامه این روند در سایر فعالیتهای شرکت در سال 96 خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.