انتقال كاشي نيلو به بازار پايه

Jahan e-Sanat - - News -

اولينشركتاخراجيبورستهراندرسال69 ازگروهكاشيوسراميك است. به گزارش عصر مالي، طوبي دهقاني، مدير ناشران شركت بورس اوراق بهادار تهران از لغو پذيرش يك ش//ركت در جلسه هيات پذيرش خردادماه خبر داد. وي با اشاره به اينكه شركت كاشي نيلو به دليل عدم احراز شرايط در جلسه هيات پذيرش لغو پذيرش شد، افزود: اين شركت اولينشركتياستكهدرسالجاريازبورستهراناخراجميشود.دهقاني عدم اطالعرساني مناسب و احراز شرايط پذيرش را دليل اين موضوع دانست و گفت: اين شركت حداقل سرمايه الزم براي ماندن در بازار دوم بورس را نداشت. همچنين سهام شناور آزاد اين شركت نيز كمتر از حد مجاز بود. نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي و سودآوري شركت نيز كمتر از حد قانوني بورس بود. اين مقام مسوول در بورس تهران با اشاره به اينكه پس از موافقت هيات پذيرش با لغو پذيرش اين شركت به زودي كاشي نيلو از تابلوي دوم بورس خارج ميشود، افزود: اين شركت به بازار پايه فرابورس منتقل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.