شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور لطيف دشتبزرگي شركتكارخانجاتنوردلولهياران سيدمحسن ابوئيمهريزي سود 45 ريالي در مجمع آهن و فوالد ارفع تقسيم گرديد بسيجمديريتيجهتاهدافاصليفعاليتهايسالآينده

Jahan e-Sanat - - News -

اهدافاصليفعاليتهايسالآينده -1 استقرار كامل MIS -2 استقرار نظام فرآيندها 3-استقراركاملطرحطبقهبنديواحدفوالدسازي ارفع -4 استقرار نظام بودجهبندي مالي -5 توسعه آموزش -6 توسعه فعاليتهاي نظام مشاركت سازماني -7 توسعه صادرات كلياتيدربارهشركت شركتآهنوفوالدارفعدرتاريخ6/21/3831 به صورت شركت سهامی خاص تاسيس و طی شماره 242295 1383/12/16خروم درادارهثبتشركتها و مالكيت صنعتی تهران به ثبت رسيد. مركز اصلی شركت در تهران، بلوار نلسون ماندال )آفريقا(، كوچه ايرج، ش//ماره 4 و محل كارخانه استان يزد، اردكان، كيلومتر52 جادهاردكانبهنائينميباشد.

براساستصميماتمجمععمومیفوقالعادهمورخ ،1392/10/7 نوع حقوقی شركت از سهامی خاص به سهامیعامتغييرودرتاريخ01/21/2931 طینامه شماره 121/258488 سازمان بورس اوراق بهادار با شماره63211 درفهرستشركتهایثبتشدهدر آن سازمان درج گرديده است. همچنين شركت در تاريخ 1392/12/21 براساس نامه 92/3/18065 با نماد معامالتی »ارفع« در فهرست شركتهای بازار دوم فرابورس به ثبت رس//يده و عرضه اوليه س//هام 1392/12/28خ//يراتردتكر//ش دراينبازارانجام گرديده است.

موض//وع فعاليت اصلی ش//ركت طب//ق ماده 2 اساسنامه و مصوب مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ،1392/10/7 ايجاد كارخانجات آهن و فوالدسازی و واحدهای مربوط در راس//تای پيشبرد و گسترش معادن و صنايع معدنی ايران در نقاط تعيين ش//ده با روش احياي مستقيم، انجام عمليات فوالدسازی با روشهای مختلف عمليات ذوب و ريختهگری و نورد فلزات آهنی و توليد انواع قطعات هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنايع وابسته جنبی و پاييندستیوتكميلیدرراستایتوسعههرچهبيشتر و بهينه صنعت فوالد ميباشد.

بهموج//ب پروانه بهرهبرداری ش//ماره 91/69 به تاريخ هك1391/4/12 توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد صادر شده، بهرهبرداری از واحد احيايمستقيمكارخانهشركتباظرفيتساالنه008 هزار تن آهن اسفنجی در اين تاريخ آغاز شده است. همچنين بهموجب پروانه بهرهبرداری شماره98543 بهتاريخ9/7/2931 كهتوسطسازمانصنعت،معدن و تجارت اس//تان يزد صادر شده بهرهبرداري از واحد فوالدس//ازيباظرفيتساالنه008 هزارتنشمش فوالدی در سال 1392 آغاز شده است. جايگاهشركتدرصنعت آهناسفنجي بهدليلوجودذخايرگازبهعنوانعاملاصليتامين انرژي موردنياز فرآيند احياي مستقيم، آهن اسفنجي در چند كشور محدود توليد ميشود. در كشور ايران نيزبهدليلوجودذخايرعظيمگاز،توليدآهناسفنجي با استفاده از گاز طبيعي انجام ميشود. آهن اسفنجي در اين شركت نيز با استفاده از گاز طبيعي و به روش ميدركستوليدميگردد.توليدجهانيآهناسفنجي درسال6102 حدود45 ميليونتنبودهكهجمهوري اسالميايرانتوليد81 ميليونتن)حدود03 درصد( از توليد جهاني اين محصول را در اختيار داشته و رتبه اولتوليدآهناسفنجيرادراختياردارد.بنابرگزارش انجمن جهاني فوالد ‪،(World steel)‬ اين افزايش توليد در ايران در حالي بود كه ميزان توليد جهاني آهناس//فنجيباهشتدرصدافتاز85 ميليونو 62 هزارتندرسال5102 به45 ميليونوسههزار تندرسال6102 كاهشيافت.

كش//ور هند بهعنوان دومي//ن توليدكننده آهن اسفنجيجهاندرسال6102 باتوليد41 ميليونو 25 هزارتن،شاهدكاهش21 درصديدرتوليداين محصول بود. در مدت يادشده توليد آهن اسفنجي در كشورهاي ديگري همچون عربستان، مكزيك و قطر نيز با افت همراه شد.

شركت آهن و فوالد ارفع در سال گذشته با توليد 863 هزار تن آهن اسفنجي حدود پنج درصد آهن اس//فنجي توليد شده در كشور را به خود اختصاص داده است.

البتهآهناسفنجيتوليديدرواحداحيايمستقيم ارفع تماما در فرآيند توليد شمش استفاده ميشود و مازادي جهت ارائه به بازار وجود ندارد.

ركوردهايواحدفوالدسازيدرسال5931

1-افزايش01 درصديميزانتوليدنسبتبهسال 94 ودس//تيابيبه09 درصدظرفيتاسميساالنه 723/081ديلوت تنشمشفوالدي

-2 دستيابي به ظرفيت اسمي ماهانه 67/000) تن( و فراتر از آن طي 5 ماه از سال 95 3-دستيابيبهركوردتوليدروزانه12 ذوب -4 كاه//ش چش//مگير مص//ارف م//واد اوليه استراتژيك

-5 كاه//ش مص//رف الكت//رود كورههاي قوس الكتريكي و پاتيلي ناش//ي از كاهش متوسط زمان قوس از 83 دقيقه در س//ال 94 ب//ه 76/53 دقيقه در سال 95

-6 كاهش مصرف انواع نسوزها در مراحل مختلف توليد )ذوب تا ريختهگري(

-7 كاهش مصرف برق براي توليد هر تن شمش فوالدي در ماههاي پاياني س//ال كه ناشي از كاركرد كوره با تپ پايين و حداقل بودن ميزان اتالف انرژي است)شرايطكورهازجملهتنظيماتالكتريكي،شرايط سرباره...سازگاريمطلوبيباتپهايپايينداردوبراي تپهايباالتربهينهنيست(.

شركت آهن و فوالد ارفع )سهامی خاص(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.