صدور مجوز 17 افزايش سرمايه

Jahan e-Sanat - - News -

مديريت نظارت بر بازار اوليه طي دو ماهه س//ال 96 پس از بررس//ي درخواست افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انجام افزايش س//رمايه 17 ش//ركت را صادر كرد. به گزارش سنا، بر اساس اين گزارش مبلغ كل مجوزهاي ارائهشده به ش//ركتهاي س//هامي عام جهت انجام افزايش سرمايه طي دو ماهه سال 96 معادل 26 هزار و 291 ميليارد ريال است. بر اساس مجوزهاي صادرشده، 92 درصد افزايش سرمايهها به مبلغ 24 هزار و 494 ميليارد و 340 ميليون ريال از محل مطالبات حالشده سهامداران و آورده نقدي و مابقي به مبلغ يك هزار و 897 ميليارد ريال از محل س//ود انباش//ته و اندوخته تامين شده است. بر اساس گزارش اداره نظارت بر بازار اوليه به عنوان نمونه بانك حكمت ايرانيان با افزايش سرمايه 50 درصدي، شهد ايران با افزايش سرمايه 60 درصدي، سيمان اروميه با افزايش سرمايه 75 درصدي و ارتباطات سيار با 200 درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي وارد سال مالي جديد شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.