عزم بخشخصوصی برای جذب سرمایهگذاری خارجی

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- با تثبیت دولت کنونی برای یک دوره چهار ساله دیگر، این فرصت برای بخشخصوصی و اتاق بازرگانی فراهم شده است تا برنامههای در دست اقدام خود در راستای رفع موانع و مشکالت پیش روی فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را دنبال کند. بر همین اساس بیستمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی تهران با محوریت موضوعات مهم مرتبط با فضای اقتصادی کشور و پرداختن به مساله سرمایهگذاری خارجی و چگونگی جذب آن برگزار شد. در این راستارییسستاداقتصادیپساتحریماتاقتهرانگفت:برایحلمشکالت متعددی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، باید راههای میانبر را انتخاب و با تمرکز بر اولویتها، مشکالت را حل کرد.

مهدیجهانگیرییکیازمهمترینظرفیتهایحلمشکالتاقتصادی کشور از جمله اشتغال را جذب سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد و افزود: بوروکراسیهای اداری به مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور تبدیل شده است که در این زمینه با مشورت بخشخصوصی به دولت، باید در جهت تسهیل آن تالش کرد.

وی ب//ا بیان اینکه بخشخصوصی نیز بای//د تالش کند در مذاکره با سرمایهگذاران خارجی، از ارائه ایدهها فاصله گرفته و طرحهای کارشناسی شده و عملیاتی را روی میز قرار دهد، گفت: در این زمینه اتاق تهران و ستاد اقتصادی پساتحریم باید بستههای سرمایهگذاری مطابق با استانداردهای بینالمللی را تدوین و آماده ارائه به سرمایهگذاران و سرمایهپذیران کند.

به گفته وی، اتاق تهران در بودجه سالجاری خود ردیف دو میلیارد و 400 میلیونتومانیبرایرسیدگیبهموضوعجذبسرمایهگذاریخارجی در اقتصاد در نظر گرفته است که نشان از عزم جدی پارلمان بخشخصوصی برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ایران است. رییس ستاد اقتصادی پساتحریم همچنین استفاده از تجربه موفق کشورهای توسعهیافته و بومیسازی برنامهریزیهای این کشور برای عبور از بحرانهای اقتصادی را از جمله راهکارهایی دانست که میتواند در دوره پیش رو در دستورکار بخشخصوصی و دولت قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.