اظهارات ضد و نقیض درمورد قیمت لبنیات

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- در حالی که ش//واهد بازار حاکی از گرانی خودس//رانه برخی محصوالت لبنی توسط کارخانهها است، دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: صنایع لبنی هیچ افزایش قیمتی در شیر یا محصوالت دیگر خود در ماه رمضان ندارند.

رضا باکری در مورد قیمت خرید تضمینی شیر و افزایش پیدا نکردن آن گفت: وقتی عرضه در بازار بیش از تقاضاست، نمیتوان توقع افزایش قیمت داشت، مضاف بر آنکه تاکید کردهایم، در ماه رمضان هیچ افزایش قیمتی در فرآوردههای لبنی از سوی شرکتها صورت نمیگیرد.

وی همچنین در مورد ض//رورت اصالحنژاد دام ایرانی برای تولید ش//یر با چربی بیش//تر گفت: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی طی یکسال اخیر اصالحنژاد گاو شیری را با تلقیحنژاد خارجی آغاز کرده، چراکه اکنون چربی شیر تولیدی در کشور بین 3 تا 3/5 درصد است که باید حداقل به 4/5 درصد برسد.دبیر انجمن صنایع لبنی با اش//اره به اینکه اگر میخواهیم جلوی واردات برخی کاالها از جمله ک//ره را بگیریم، باید از اکنون برنامهریزی کنیم، تصریح کرد: یکی از شرکتهای لبنی خط تولید کره ایرانی را راهاندازی کرده که پنج سال زمان میبرد تا به میزان تولید دلخواه برس//د، اما پیشنیاز آن اصالح در بخش دام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.