ممنوعیت بهرهبرداری از جنگلها

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- براساس توصیههای مقام معظم رهبری، سیاستهای دولت و برنامه ششم توسعه بهرهبرداری از جنگلها باید تا سه سال آینده متوقف ش//ود. در همین خصوص رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: درصدد هستیم تا پایان امسال کل بهرهبرداری از جنگلها را در توافق با مجریان مربوطه، به صفر برسانیم.

خداکرم جاللی افزود: 14 میلیون و 300 هزار هکتار جنگل در کشور داریم که فقط از 50 درصد جنگلهای شمال بهرهبرداری میشود.

وی گفت: هماکنون بهرهبرداری از جنگلها به حداقل ممکن رسیده است و همه قراردادهای مربوط به بهرهبرداری را متوقف خواهیم کرد و رویکرد حفاظتی در جنگلهای شمال را پیگیری میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.