سود نفتي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

گروه انرژی- عربس//تان سعودي، امارات متحده عربي، مصر و بحرين روز دوشنبه همه روابط خ//ود از جمله لينكهاي حملونقل با قطر را قطع كرده و اين كشور را به حمايت از تروريسم متهم كردند.

قطر كه عضو اوپك و بزرگترين فروشنده گاز طبيعي مايع ) LNG ( به ش//مار ميرود حدود 600 هزار بشكه نفتخام در روز توليد ميكن//د و صادركنن//ده نفت بزرگي نيس//ت اما اين كش//ور صادركننده ب//زرگ ميعانات و همچنين گاز نفتي مايع (LPG) بوده و تحت قرارداده//اي تامين بلندم//دت، عمده اين دو سوخت كه به ژاپن و كرهجنوبي صادر ميشوند را تامين ميكند.

در همي//ن حال قيمت نفتخ//ام با وجود گس//ترش كاهش نفت اوپ//ك به زير 50 دالر رسيده است و 1/6 درصد افزايشي را كه اخيرا به دست آورده بود از كف داد.

تامس وارگا، تحليلگر موسسه نفت PVM ميگوي//د: تمايالت خش//ن بازار نف//ت اجازه نميدهد ك//ه كاهش نفت اوپك در درازمدت تاثير چنداني بر بازار داشته باشد اما ارزش اين را دارد كه اين كاهش نفت را در نظر داشت.

در ب//ازار معامالت نيوي//ورك، قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت براي تحويل در ماه ژوييه با 20 س//نت كاهش به 47/46 دالر در هر بشكه رسيد.

كل حج//م معامالت نفت ه//م حدود 33 درصد بيشتر از متوسط 100 روز گذشته بود. روز جمعه قيمت نفت 70 سنت كاهش يافت و به 47/66 رسيد.

نف//ت برنت هم در معامالت بازار لندن 24 س//نت كاهش داشت و به بش//كهاي 71/49 سنت رسيد.

بح/ران قطر ب/ر سياس/تهاي اوپك بيتاثير است

اما در اين ميان برخي از كارشناسان معتقدند بحران در ميان كشورهاي عرب عضو اوپك، تاثير چنداني بر سياس//تهاي اعضاي اين س//ازمان ندارد.

در حالي كه عربستان، بحرين، امارات متحده عربي و مصر همپيمان شدهاند كه راههاي تجاري قطر را ببندند اما اين بحران زماني تشديد شد كه قطر نشانهاي از بهبود روابط خود با ايران را نشان داد.در همين حال س//يدمحمدعلي خطيبي در گفتوگو با انرژينيوز گفت: اين اتفاق و تحوالت سياس//ي در ميانمدت و بلندم//دت اگر پابرجا بماند تاثيري در بهبود يا افزايش قيمت نفتخام در بازار ندارد زيرا قطر كشور بزرگ توليدكننده نفت جهان و اوپك نيست.نماينده سابق ايران در هيات عامل اوپك مهمترين س//ود اين اختالف سياسي بين عربستان و قطر براي ايران را خروج يك كشور از كمپ عربستان در اوپك عنوان كرد و افزود: كشورهايي همچون كويت، قطر و امارات متحده عربي كه از متحدان عربستان سعودي در سازمان اوپك بود و عمال با شرايط جديد قطر از كمپ عربستان در اوپك خارج ميشود به سمت مقابل يعني ايران متمايل خواهد شد.

مدي//ر اس//بق امور بينالملل ش//ركت ملي نفت ايران با يادآوري اينكه خروج قطر از كمپ عربستان در اوپك عمال نفوذ و قدرت سعوديها در اوپك را تضعيف ميكند، اظهار داشت: با توجه به همس//ايگي با قطر و نفوذ و قدرت سياس//ي جمهوري اس//المی ايران در منطقه خاورميانه و ح//وزه خليجف//ارس، قطر به اي//ران نزديكتر خواهد شد.

وي همچنين ب//ا بيان اينكه قطر با صادرات ساالنه 77 تا 78 ميليون تن LNG بزرگترين صادركنن//ده گاز جه//ان در قال//ب LNG ب//ه كش//ورهاي بهطور عم//ده آس//يايي و در قالب قراردادهاي بلندمدت اس//ت، تاكيد كرد: تعليق روابط ديپلماتيك قطر با عربستان، امارات، بحرين و مصر تاثيري بر روند صادرات گاز قطريها ندارد و عمال در بلندمدت پابرجا باقي ماندن اين روابط نميتواند تاثيري در قيمت گاز و LNG داشته باش//د.خطيبي با يادآوري اينكه پس از امضاي قرارداد چندصد ميليارد دالري بين عربس//تان و آمريكا، س//عوديها به دنبال باال ماندن قيمت نفت در بازارها هستند، خاطرنشان كرد: عربستان براي تحقق تعهدات خود در قبال آمريكا به قيمت باالي نفت نياز دارد و عمال قطع روابط ديپلماتيك با قط//ر تاثيري در قيمتها ندارد زي//را ايران و عربس//تان هر دو طرفدار قيمتهاي باالي نفت هستند و پيوستن قطر به ايران در اوپك تاثيري بر قيمتها نميگذارد.

دراينراستامهدياميرمعيني،مشاورموسسه بينالمللي انرژي نيز با بيان اينكه به نظر ميرسد قطع رابطه عربس//تان با قطر تاكنون در توليد و عرضه مواد هيدروكربني قطر تاثيري نداش//ته است، اظهار كرد: قطر صادركننده LNG است اما اين محصول از طريق عربستان يا امارات صادر نميش//ود. به همين دليل بعيد به نظر ميرسد تولي//د و عرضه LNG در قط//ر مانند خطوط هواپيمايي اين كشور دچار اختالل شود.

وي با تاكيد بر اينكه هر اتفاقي كه در بازارهاي جهاني انرژي پس از قطع رابطه عربستان با قطر رخ دهد كوتاهمدت است، توضيح داد: حتي اگر قيم//ت جهاني نفت به اين دلي//ل افزايش پيدا كن//د، كوتاهمدت خواهد بود مگ//ر اينكه قطع رابطه عربس//تان با قطر منجر به درگيري شود كه بعيد است.

مش//اور موسسه بينالمللي انرژي با اشاره به احتم//ال افزايش قيمت نفت گفت: قطع رابطه عربس//تان با قطر بحث رواني است و به همين دليل روي قيمت جهاني نفت تاثير ميگذارد. به طور كلي تنش در خاورميانه افزايش پيدا كرده كه اين منجر به افزايش قيمت نفت ميشود اما به طور كلي به نظر نميرس//د بازار در بلندمدت عكسالعمل خاصي از خود نشان دهد. سقوطآزادصادراتپتروشيميقطر از س//وی ديگر محم//د فاضل، رييس بخش بازارهاي خاورميانه موسس//ه ICIS عنوان كرد: . با اجرايي ش//دن كامل محدوديتهاي در نظر گرفته شده، محمولههاي پتروشيمي قطر نهتنها در كشورهاي امارات، عربستان سعودي، بحرين و مصر به فروش نميرس//ند بلكه براي عبور از اين كشورها به مقاصد ديگر نيز با مشكل مواجه ميشوند.رييسبخشبازارهايخاورميانهموسسه ICIS همچنين خاطرنشان كرد: با توجه به نياز محدود بازار داخلي قطر براي محصوالت پليمري، آس//يا و بهطور ويژه بازار چين مقاصد صادراتي كليدي اين كشور محس//وب ميشوند. شكاف سياس//ي اخير ميتواند حجم فروش و صادرات پتروش//يمي قطر به كش//ورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس و همچنين ديگر بازارهاي آسيايي را به طور چشمگيري كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.