ادعای افزايش بيسابقه واردات بنزين تكذيب شد

Jahan e-Sanat - - News -

معاونوزيرنفتبابياناينكهازابتدايامسالروزانهبهطورميانگين01 ميليون ليتر بنزين واردكشور شده است، درباره ادعاي افزايش بيسابقه واردات بنزين به روزانه 15 ميليون ليتر گفت: بنزين با كشتي وارد ميشود، امكان دارد يك كشتي يك روز محموله 40 ميليون ليتري تخليه كند و در روزهاي بعد بنزيني وارد نشود، آنچه كه براي ما اهميت دارد ميانگين واردات بنزين است.

عباس كاظمي با اشاره به اينكه اكنون واحدهاي بنزينسازي پااليشگاههاي ستاره خليجفارس و بندرعباس در مرحله تثبيت توليدند، افزود: توليد روزانه چهارميليونو005 هزارليتربنزيندرپااليشگاهبندرعباستقريباتثبيتشده و افزايش توليد انجام شده است.

مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي باتاكيد بر اينكه واحدبنزينسازيپااليشگاهستارهخليجفارسدرحالتثبيتاست،ابرازاميدواري كرد فرآيند تثبيت تا پايان خردادماه تكميل شود.

معاون وزير نفت درباره ميانگين توليد بنزين كشور نيز گفت: ميانگين توليد بنزين كش//ور 62 ميليون ليتر در روز اس//ت كه ب//ا دو ميليون ليتر امتيبي)BTM ( كه به آن اضافه ميش//ود در مجموع به 64 ميليون ليتر افزايش مييابد.

وي افزود: با وارد مدار شدن نهايي دو واحد جديد بنزينسازي، ميزان توليد بنزين كشور به بيش از 70 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت.

مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي پيشبيني كرد ميانگين مصرف بنزين امسال كشور به 76 تا 78 ميليون ليتر در روز برسد كه علت آن به افزوده شدن يك ميليون و 300 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته و همچنين افزايش رشد اقتصادي كشور بازميگردد.

به گزارش ايرنا، به تازگي برخي مدعي شده بودند ميزان واردات بنزين افزايش زيادي يافته و به روزانه حدود 15 ميليون ليتر در روز رسيده است.

ايران، فاصله ميان مصرف و توليد بنزين را از طريق واردات جبران ميكند كه البته قرار است با بهرهبرداري از طرحهاي جديد در سالجاري، واردات اين فرآورده به طور كامل متوقف شود.

از جمله بزرگترين طرحهاي بنزينسازي كشور، پااليشگاه ستاره خليجفارس اس//ت كه با بهرهبرداري از فاز نخست اين پااليشگاه 360 هزار بشكهاي روزانه 12 ميليون ليتر بنزين يورو4، چهار ميليون و 500 هزار ليتر گازوئيل يورو4 ، يك ميليون ليتر نفت سفيد يورو4 و يك ميليون و 300 هزار ليتر گاز مايع (LPG) يورو 4 توليد ميشود.

با بهرهبرداري كامل از پااليشگاه ستاره خليجفارس با توليد روزانه63 ميليون ليتر بنزين با كيفيت يورو 4 و 5، توليد بنزين در كشور به بيش از 100 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه افزون بر قطع واردات بنزين، امكان صادرات اين فرآورده و افزايش كيفيت سوخت مصرفي داخل نيز فراهم ميشود و ايران به جرگه صادركنندگان بنزين ميپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.