نوسازي ناوگان دريايي نفتي ايران در دستور كار قرار گرفت

Jahan e-Sanat - - News -

يكي از مشكالتي كه ميتواند فعاليت ناوگان نفتكشهاي ايراني را در آينده تحت تاثير قرار دهد، باال رفتن متوسط عمر اين ناوگان است. در حال حاضرمتوسطعمرناوگاننفتكشهايايرانيبيشاز01 سالاستواين مساله ضرورت نوسازي ناوگان نفتكشهاي ايران را نشان ميدهد.

ازهمينروسيروسكيانارثي،مديرعاملشركتملينفتكشايراناعالم كرد شركتش از رشد سفارشات در بازار كشتيهاي نفتكش آگاه است و هر اقداميدرزمينهساختكشتيهايجديدنيزبهمنظورجايگزينيكشتيهاي قديميخواهدبودتاتوسعهناوگان.ويدرگفتوگوبانشريهتريدويندزبابيان اينكه قيمت ساخت كشتيهاي نوساز به كمترين سطح خود رسيده و اين بهترين زمان براي نوسازي ناوگان است، گفت: اكنون قصدي براي گسترش ناوگان نداريم اما بهطور جدي به دنبال جوانس//ازي ناوگان و كاهش سن كشتيهايخودهستيم.

كيانارثي گفت: براي نوسازي ناوگان برنامهريزي كردهايم.شركت ملي نفتكشايران،غولكشتيرانينفتيدرچندهفتهگذشتهبهدنبالاوراقدوفروند از كشتيهاي نفتكش VLCC قديمي خود بوده NITC.تسا هماكنون بزرگترين مالك كشتيهاي نفتكش در جهان است و ناوگان آن متشكل از كشتيهايمختلفبامجموعظرفيت5/51 ميليون DWT است.سفارش كشتيهاي نفتكش VLCC در سالجاري افزايش يافته است بهطوري كه فهرستساختايننوعنفتكشهابهبيشاز001 فروندرسيدهاست.ايندر حالي است كه همزمان با كاهش توليد نفت سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و افت اوراق كشتيها، به عالوه ورود تناژ جديد به بازار در سال جديد،بازاركشتيهاينفتكشضعيفشدهاستوشركتملينفتكشايران انتظاردارداينضعففعالباقيبماند.كيانارثيدراينارتباطافزود:اميدواريم در سه ماهه پاياني سال 2017 شرايط بهتر شود و در صورتي كه مالكان كشتيهاي VLCC زيادي سفارش ندهند اميدواريم نرخ اجاره كشتيها در سالهاي 2018 و 2019 ميالدي افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.