انتقال08 ميليونمترمكعبگازپارسجنوبي به كشور تا مهر 96

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملشركتمليگازايرانازانتقال07 تا08 ميليونمترمكعبگاز از پارسجنوبي به داخل كشور با تكميل خط انتقال گاز ششم سراسري خبر داد.حميدرضا عراقی از تكميل خط انتقال گاز ششم سراسري تا شهريورماه يا مهرماه سالجاري خبر داد و افزود: اين خط شامل چند قسمت است. يك قسمت آن از اهواز تا بصره كشيده شده كه از طريق آن گاز به بصره صادر خواهد شد. قسمت ديگر اين خط از اهواز تا دزفول كشيده شده و در اختيار قرارگاه خاتماالنبيا)ص( قرار دارد. قسمت ديگر آن نيز از دزفول آغاز شده كه قرارداد آن BOT است. البته اين پروژه به پيمانكار ديگري تحويل داده شده است. قسمت ديگر اين خط به صادرات گاز به بغداد مربوط است.به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: با تكميل خط انتقال گاز ششم سراسري حدود 70 تا 80 ميليونگازعسلويهبهداخلكشورمنتقلميشود.بهعبارتديگرمازاد گاز توليدي فازهاي12،22 و32 پارسجنوبي از طريق خط ششم بايد به كرمانشاه برسد و همچنين صادرات گاز به عراق از طريق بصره و بغداد و كل منطقهغربكشورازطريقاينخطتامهرماهصورتميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.