عدم نظارت سازمان حج

Jahan e-Sanat - - News - محیط زیست

امیرحسینمیراسماعیلی-»فاجعهمنا«در تاریخ دوم مهر ،1394 همزمان با عید قربان در خیابان 204 منطقه منا در ش//هر مکه رخ داد و موجبکشتهشدن1342 نفرازحجاجکشورهای مختلف اس//المی شد. سهم کشور ما نیز از این اتفاق، 464 شهید بود تا تلخترین فاجعه انسانی پس از جنگ با عراق در تاریخ 40 س//اله انقالب اسالمی اتفاق بیفتد. حاال پس از گذشت یک سال و هشت ماه از حادثه دردناک، وضعیت خانوادههای شهدای منا چگونه است، حرف دل فرزندانی که پدران و مادران خود را از دست دادهاند چیست و آیا به تمام مشکالت و سواالت آنان پاسخ داده شده است؟

نجمه گودرزی اهل بروجرد، یکی از فرزندان ش//هدای این حادثه است که پدرش را از دست داده. او در گفتوگو با »جهانصنعت« عالوه بر اینکه رییس کاروان خانوادهاش را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرده، انتقاداتی را نیز به مدیران و مسووالن ارشد امور حج کشورمان دارد. گودرزی ابتدا به بیان خالصه ماجرا پرداخت و گفت: »پدر و مادرم با هم عازم این س//فر شدند. صبح روزی که خبر فاجعه منا به گوشمان رس//ید به محل اقامت آنها زنگ زدیم تا جویای حال پدر و مادرمان شویم. مادرم جواب داد و گفت که در هتل است و پدر برای انجام فرائض دینی در مناست. با رییس سازمان حج و زیارت استان لرستان که اتفاقا از دوس//تان پدرم هم بود تماس گرفتیم. او گفت که پدرم حالش نسبتا خوب است و حاال هم در بیمارستانتحتمداواست.حتیبروجردیرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مصاحبهای تلویزیونی اعالم کرد که تعدادی از حجاج ایرانی توسط ماموران سعودی بازداشت شدند و در زندان هستند، اما پس از گذشت 9 روز دلهرهآور خبر دادند که تمام مفقودین کشته شدهاند. دلیل این همه دروغ چه بود؟ از اینکه چرا مسووالن 9 روز مادرم//ان را در مکه و ما را در ایران عذاب دادند هم که بگذریم، سوال اصلی بنده این است که چرا شب قبل از حادثه و صبح آن روز به پدرم و دیگر اعضای کاروان غذا ندادند؟ چرا پدرم را گرسنه و تشنه به صحرای منا فرستادند؟ مگر چند میلیون از ما پول نگرفته بودند؟ شب قبل از این فاجعه از طرفکاروانفقطیکبستهبیسکوئیت،یکبسته آبمیوه و یک عدد خرما به هر نفر داده میشود. صبح ه//م رییس کاروان به حجاج میگوید که پس از انجام مراس//م و بازگش//ت از منا به شما صبحانه میدهیم! مگر حجاج اسیر شما بودند؟ حتی دوست پدرم که از این فاجعه جان سالم به در برده میگوید یک بطری آب خنک هم در آن گرمای 50 درجه به دستش//ان ندادهاند. آیا اگر شرایط اس//کان پدرم در آن صحرا ایدهآل بود و تشنه و گرسنه و خسته نبود، باز هم فوت میکرد؟ بنده در جلسهای که با حجتاالسالم والمسلمین قاضي عسگر نماینده ولي فقیه در سازمان حج و زیارت داشتم، همین سوال را از ایشان پرسیدم. او ابت//دا این مس//اله را تکذیب کرد اما پس ارائه مدارک از طرف من، گفت که شام نخوردن پدرم تقصیر او نیس//ت! پس تقصیر چه کسی است؟ اصال بیسکوئیت و آبمیوه شام است؟ چرا کشور ما همانند دیگر کشورهای اسالمی آشپز و وسایل آشپزی برای حجاج به منا نبرده بود؟«

ای//ن فرزن//د ش//هید من//ا در ادام//ه ب//ه بیمسوولیتیهای رییس کاروان و دیگر مسووالن اشاره کرد و با بیان اینکه هیچ نهادی هم تا این لحظه با آنها برخورد نکرده اس//ت گفت: »شاید باورتان نش//ود، ولی وقتی پس از فاجعه یکی از حجاج به محل اقامت کاروان بازگش//ت، رییس کاروان را دید که با حوله تمیز در حال خوردن پرتقال است! بعد هم که آن فرد به رییس کاروان اعتراض کرد، با این پاسخ مواجه شد که اصال به من ربطی ندارد، من که نمیتوانم آنها را از زیر دس//ت و پا نجات دهم... یعنی میزان وجدان و مسوولیتپذیری در این حد بود. پس از 9 روز که خبر فوت اعالم شد، مادرم را برای تشخیص چهره پدرم به مکانی بردند و در آنجا فیلمی روی پرده نمایش داده شد که تمام جنازهها به وضوح در آن فیلم نشان داده شد و همین فیلم باعث بدتر شدن حال مادرم و غش کردنش شد. یعنی هیچ برنامهریزی و مدیریت بحرانی در آن وضع وجود نداشت و آنها با دستپاچگی کامل فقط وضع را بدتر میکردند. از سویی دیگر رییس سازمان حج و زیارت استان لرستان چرا به ما پاسخ نمیدهد که دلیل بیمه نبودن حجاج چیست؟ کل مبلغی کهبهخانوادههایشهداپرداختشده55میلیون تومان است و این مبلغ یک پنجم دیه کامل است. چرا مسووالن حج کشور نمیگویند که به خاطر منفعت مالی بیشتر خودشان از بیمه عمر حجاج صرفنظر کردهاند و حتی از پرداخت هزینه یک وعده شام در منا هم چشمپوشی کردهاند!«

اینطور که نجمه گودرزی به »جهان صنعت« گفت//ه، تا این لحظه مس//ووالن ح//ج و زیارت کش//ور هیچ جواب قانعکنندهای برای او و دیگر خانوادههای شهدای منا در قبال تخلفات پیش آمده ارائه نکردهاند. او میگوید: »هنوز چهار نفر ازشهدایمنامفقوداالثرهستندومشخصنیست که جنازههایشان در کجا دفن شده. در جواب به پرسش ما در مورد گرسنه و تشنه بودن حجاج گفتند آنها خودش//ان غ//رق در معنویات بودند و اهمیت//ی برای غ//ذا و آب قائل نبودند! آیا این جواب عاقالنه و اسالمی است؟ پس از بازگشت م//ادرم از مکه، دوباره ایش//ان به همراه خواهرم برای تحویل جنازه پدرم راهی مکه شدند. پس از آزمای//ش DNA به مادرم گفتند که یک روز باید منتظر بماند تا ج//واب آزمایش با نمونهها تطبیق داده شود. اما همان شب ماجرای حمله به س//فارت عربستان پیش آمد و به دلیل قطع ناگهان//ی روابط دیپلماتیک ایران و عربس//تان، مادرم و خواهرم و دیگر خانوادههای ش//هدا را از عربستان دیپورت کردند و پروسه تحویل جنازهها ماهها عقب افتاد. حملهکنندگان به سفارت حاال کجا هستند که جواب ما را بدهند؟ قرار بر این بود که کش//ور عربس//تان مادرم و خواهرم را به سرزمین مقبرهالشهدای ایرانیها ببرد، اما همین حملهکنندگانبهسفارتباعثشدندعربستانیها نیز به خانواده ما بیاحترامی کنند. پس از چند ماه انتظار، پیکرهای شهدا به ایران آمد، اما آنها را به کهریزک بردند و به ما تحویل ندادند و ادعایشان ه//م این بود که در ح//ال آزمایش روی پیکرها هس//تند، اما چرا هنوز جواب آزمایشها را اعالم نکردهاند؟ چرا 17 روز مسووالن کشور خودمان ما را در انتظار تحویل پیکر پدرمان گذاشتند؟ از جناب قاضي عسگر سوال میکنم که چرا برای یک کاروان 140 نفره فقط س//ه مس//وول باید حضور داشته باش//د. درحالی که رییس کاروان نام داماد خودش را هم به جای خدمه کاروان رد ک//رد و معاونش نیز اصال در محل حادثه حضور نداشت. س//والهای ما بسیار است و دلیل عدم نظارت سازمان حج و زیارت روی کاروانهایش از مهمترین سوالهای ماست. چه کسی میتواند تضمین دهد که امسال یا در سالهای آینده باز هم شاهد تکرار چنین فجایع تلخی نباشیم؟«

درددله//ای نجمه گ//ودرزی و همینطور انتقاداتش از مس//ووالن و مدیران حج و زیارت کشور را شنیدیم؛ ناگفتههایی عجیب و بهتآور که تا این لحظه کمتر در جایی گفته ش//ده بود و حاال باید منتظر واکنش مسووالن امر باشیم. اما مسالهای که بیش از هر چیزی حاال اهمیت دارد جلوگیری از تکرار چنین فجایع تلخی است؛ نکتهای که این فرزند شهید هم در گفتههایش به آن اشاره کرد و گفت دلیل پیگیری هایشان برای شناخت و محاکمه مقصران، جلوگیری از تکرار آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.