احیای38 درصدهورالعظیم

Jahan e-Sanat - - News - حادثه

ایسنا-رییسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت:عراقحدوددوماهونیمقبلبهما اعالمکردکهآمادگیهمکاریباایرانرادرزمینهرفعمعضالتگردوغبارداردوپیشنهاد ما در مرحله اول این است که یک مزرعه آموزشی با همکاری یکدیگر ایجاد کنیم.

ویبابیاناینکهازابتدایفعالیتدولتیازدهمدرسال29 برنامههاییبرایکاهش آلودگی هوا داشتهایم، گفت: این برنامهها بر اساس اصول علمی تدوین و تاکنون بسیاری از آنها اجرا شده و در نتیجه بهبود کیفیت هوا را در کالنشهرها شاهد هستیم.

معاونرییسجمهوربااشارهبهتدوینقانونهوایپاکتصریحکرد:اینقانونآخرین مراحل خود را در شورای نگهبان میگذراند. اقدامات زیادی برای تدوین این قانون انجام دادیم و در حال حاضر یک قانون روزآمد و جامع داریم که به همه ابعاد مختلف آلودگی هوا از جمله بحث گرد و غبار میپردازد.

ابتکار در ادامه اظهار کرد: روی مسایل زیستمحیطی دیگر نیز سیاستگذاریهایی انجام دادهایم که از جمله آنها احیای تاالبهاست. تاالبهای ارزشمندی در کشور داریم که اگر زنده باشند، خدمات زیادی به جوامع محلی ارائه میدهند ولی اگر خشک شوند، تبدیل به قانون گرد و غبار میشوند و تهدیدات جدی برای کشور دارد.

رییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهازسال29 کهدولتشروعبهکار کردمتوجهمشکلخشکشدنبخشایرانیهورالعظیمشدیم،گفت:ازابتدایدولتبا وزارتنفتمکاتبهکردیموتااوایلسال39 توانستیمدایکهاییکهرویتاالبهورالعظیم بسته شده بود و مانع ورود آب به آن میشد را باز کنیم و با حقابهای که از وزارت نیرو تامین شد از آن زمان تا امروز توانستهایم 4/5 میلیارد متر مکعب آب وارد هورالعظیم کنیم.درحالحاضرهورالعظیمطبقآخرینآمار38 درصداحیاشدهودیگرکانونگرد و غبار نیست. کانونهای گرد و غبار دیگری نیز در استان خوزستان وجود دارد که برای آنها نیز وزارت جهاد کشاورزی راهکارهایی مانند کاشت نهال و تثبیت خاک را در پیش گرفتهاست.معاونرییسجمهورباتاکیدبراینکهمتاسفانهمنشأاصلیگردوغبارکشور ما در خارج از مرزها و در کشورهای عراق و عربستان است، گفت: خشک شدن تاالبها شرایطی است که در بخشهایی از دنیا به دلیل تغییر اقلیم، مدیریت ناپایدار منابع آب و گسترش بیرویه مصارف آب رخ میدهد.ابتکار تصریح کرد: دولت یازدهم گام جدی در سطح بینالمللی درباره مساله گرد و غبار برداشت. برای اولین بار یک گزارش در مورد کانونهای گرد و غبار و آثار آن و کارهایی که کشورها برای مهار این پدیده باید انجام دهند، منتشر و در دومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مقرر شد که سازمان ملل کنفرانسی در مورد گرد و غبار برگزار کند و در آن کشورهای جهان به تبادل علم و دانش در خصوص این پدیده بپردازند. همچنین این اجالس سازمان ملل متحد ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد و اولین گامی است که سازمان ملل به طور عملی در زمینه گرد و غبار و درخواستهای ایران بر خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.