ضرورت ورود دیپلماسی کشور به سدسازیهای ترکیه

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست با اشارهبهسدسازیهایکشورترکیهگفت:درحالحاضرترکیهبهدنبالافزایش سدسازی روی دجله و فرات است. در این شرایط الزم است دیپلماسی کشور ما به این موضوع ورود جدی پیدا کند و وزارت امور خارجه کشور ما روی این مساله حساسباشد.محمدمجابیتاکیدکرد:سدهایمتعددیکهکشورترکیهروی دجله و فرات زده، باعث شده حقابه کشور عراق کاهش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره خروج ایاالت متحده آمریکا ازتوافقنامهپاریسگفت:ایاالتمتحدهآمریکاجزو01 کشوراولجهاندرتولید گازهای گلخانهای است. براساس ماده «28» این موافقتنامه خروج یک کشور از توافقنامه پاریس ترتیبات خاصی دارد و باید در یک پروسه سه ساله بررسی شود. تصمیم رییسجمهور آمریکا در خصوص خروج از توافقنامه پاریس عمال درپایاندورهریاستجمهوریاشمحققمیشود.درحالحاضردولتآمریکا بر اساس این موافقتنامه تکلیف دارد که به کشورهای در حال توسعه در کاهش گازهایگلخانهایکمککند.باتوجهبهواکنشهایمنفیمردمکشورآمریکا و جامعه جهانی دولت آمریکا مجبور به تجدید نظر در مورد این موضوع خواهد شد.معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به توافقنامهپاریساظهارکرد:اینتوافقنامهبهامضای491 کشورجهانرسیده و کلیات آن را مجلس 144 کشور تصویب کردهاند. اصل موضوع تفاهمنامه پاریسایناستکهکشورهایپیشرفته،تکنولوژیخودرادراختیارکشورهای در حال توسعه قرار دهند و چون کشورهای در حال توسعه نقش جدی در میزان تولید گازهای گلخانهای دارند به کشورهای در حال توسعه برای کاهش این گازها کمکهای اقتصادی شود.معاون توسعه و مدیریت حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: سیاستگذاری نقش جدی برای شروع هر کاری دارد. در حقوق اساس//ی جمهوری اسالمی ایران اصلی داریم که حفاظت از محیطزیست را وظیفه همگانی میداند. برای اینکه بتوانیم به این اصل قانون اساسی برسیم باید بین حقوق اساسی و قوانین برنامه پل ارتباطی به وجود آوریم. سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست باعث میشود با تغییر یک دولت و یک مجلس همه اوضاع تغییر نکند. مقام معظم رهبریبااستفادهازاصل011 قانوناساسیبهمسالهورودوسیاستهایکلی زیستمحیطیرادرسال49 ابالغکردند.اینسیاستهایکلی51 مادهدارد و مطالعه جدی روی آنها صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.