شناسایی521 هزاربیمارخاصدرکشور

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر کل دفتر آمار، برنامهریزی و بودجه سازمان بیمه سالمت ایران درباره سرانهبیمارانخاصگفت:سرانهمصوبدولتیبرایبیمارانخاصسهمیلیون 850و هزارریالدرماهاستدرحالیکهسازمانبیمهسالمتماهانههشت میلیون ریال بابت بیماران خاص هزینه میکند.غالمرضا سعیدی در گفتوگو با ایسنا، درباره اقدامات انجامشده در سازمان بیمه سالمت ایران در راستای پوشش بیماران خاص اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار، حدود 125 هزار بیمار خاص شناسایی شدهاند که 50 درصد از این جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سالمت قرار دارند.وی عنوان کرد: هموفیلی، دیالیز، پیوند کلیه، تاالسمی و اماس جزو بیماریهای خاص هستند. در کنار بیماران خاص، پوشش بیمهای بیماران صعبالعالج و سرطانی که بسیار هزینهبر هستند نیز انجام میشود چراکه این گروه از بیماران معموال تا پایان عمر نیازمند دریافت خدمات درمانی هستند.مدیرکل دفتر آمار، برنامهریزی و بودجه سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره به طرح تحول نظام سالمت عنوان کرد: حفاظت مالی از بیماران صعبالعالج، خاص و نیازمند از جمله هشت بسته اجرایی طرح تحول سالمت بود که به منظور عملیاتی شدن آن برنامه حمایت از بیماران خاص در سازمان بیمه سالمت تعریف شد و اعتبارات تخصیصی برای این منظور از سویسازماندرمیانسازمانهایبیمهگرتوزیعمیشود.البتهاقداماتمثبتی دراینخصوصانجامشدهونتیجهآنافزایشبودجه43 درصدیبرنامههای حمایتی از بیماران خاص طی سالهای 93 تا 96 بود.سعیدی درباره سرانه بیماران خاص گفت: سرانه مصوب دولتی برای بیماران خاص سه میلیون و 850 هزار ریال در ماه است در حالی که سازمان بیمه سالمت ماهانه هشت میلیون ریال بابت بیماران خاص هزینه میکند. در واقع سرانه بیماران خاص تحت پوشش سازمان بیمه سالمت بیش از هزینههایی است که برای سایر بیمهشدگان تحت پوشش صرف میشود. عالوه بر آن به دنبال بهبود کیفی و کمی خدمات هستیم تا بتوانیم از این طریق ارائه خدمت بهتری برای بیماران خاص داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.