تمدیدطرحجریمهمشموالنغایبتا شهریور69

Jahan e-Sanat - - News -

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا از تمدید مرحله دوم طرح جریمه مشموالن غایب از61 خرداد امسال تا اوایل شهریورماه خبر داد.سردار ابراهیم کریمی، جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص اجرای مرحله دوم طرح جریمه مشموالن غایب در سال 96 اظهار کرد: مشموالن غایبی که تا پایان س//ال 96 بیش از هش//ت سال غیبت دارند و به دالیلی نتوانستهاند در مرحله اول طرح جریمه ثبتنام کنند، میتوانند از 16 خردادماه امس//ال تا ابتدای شهریورماه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس (10+ ب//رای ثبتنام در این طرح اقدام کنند.وی با بیان این مطلب که تاکنون 11 هزارو005 نفردرخواستخودراثبتکردهاند،گفت:مرحلهاولطرحجریمه مشموالن غایب تا 51خردادماه بوده که پس از ثبتنام از متقاضیان، مراحل راستیآزمایی و استعالمات الزم از سوی سازمان انجام میشود سپس پیامک مبنی بر نحوه پرداخت مبلغ جریمه برای مشموالن ارسال میشود.این مقام انتظامی در خصوص نحوه اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی برای این افراد، بیانکرد:باتوجهبهاینکهدربند»4«مصوبهقانونبودجهسال69 کلکشور، محرومیتهای اجتماعی که در سال 94 برای این دسته از مشموالن در نظر گرفته شده بود لغو شده بنابراین متقاضیان این طرح میتوانند با پرداخت کامل مبلغجریمهبرایاخذگواهینامهراهنماییورانندگیاقدامکنند.ویخاطرنشان کرد: مبلغ اقساطی این طرح تا پایان سالجاری باید به طور کامل تسویه حساب شود،بنابراینمتقاضیانهرچهسریعتردرفرصتتعیینشدهدرخواستخودرا ازطریقدفاترخدماتالکترونیکانتظامی)پلیس+01(ثبتکنندتاازتسهیالت در نظر گرفته شده بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.