ریزشآواردر2 نقطهتهران7 مصدومبرجایگذاشت

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مصدومیت هفت نفر در ریزش آوار در دو نقطه تهران خبر داد.مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به دو ریزش آوار در تهران گفت: صبح دیروز دو ریزش آوار در محدوده جوانمرد قصاب، خیابان اختریوهمچنیندرخیابانگیشاخیابان63 گزارششد.باتوجهبهگزارشاتبهدست آمده از نیروهای اعزامی اورژانس، دو نفر در حادثه جوانمرد قصاب مصدوم و به بیمارستان هفت تیر منتقل شدند و پنج نفر هم در خیابان گیشا دچار مصدومیت و به بیمارستان حضرت رسول)ص( منتقل شدند.سخنگوی اورژانس کشور در مورد حادثه دیگری که صبح دیروز در نیشابور رخ داد، گفت: در ساعت حدود 6:30 صبح پنج نفر که سوار بر یک موتورسیکلت بودند، بر اثر واژگونی موتورسیکلت دچار مصدومیت شدند و پس از آن نیروهایاورژانساینمصدومانرابهبیمارستان22 بهمننیشابورمنتقلکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.