افزایش01 درصدیکرایهحملونقلعمومی

Jahan e-Sanat - - News -

رییس ش//ورای ش//هر تهران از افزایش حداکثر 10 درصدی نرخ کرایه حملونقل عمومی در سه بخش اتوبوس، مترو و تاکسی و اجرای این افزایش در روزهای آینده خبر داد.مهدی چمران در جلس//ه ش//ورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: پس از مخالفت فرمانداری تهران با مصوبه افزایش نرخ کرایههای حملونقل عمومی شورای اسالمی شهر تهران، این موضوع به هیات حل اختالف وزارت کشور ارسال شد و نهایتا این هیات افزایش حداکثر 10 درصدی را برای نرخ کرایه اتوبوس، مترو و تاکسی به تصویب رساند.وی عنوان کرد: البته اجرایی شدن این مصوبه منوط به ابالغ این مصوبه به فرمانداری تهران و شورای اسالمی شهر تهران است که هنوز دبیرخانه هیات حل اختالف این کار را انجام نداده است و پیگیر این موضوع هستیم.رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: هیچگونه افزایشی در حال حاضر در کرایههای حملونقل عمومیقانونینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.