15

Jahan e-Sanat - - News -

پس از اتفاقات سياسي كه براي قطر رخ داد، ميزباني جامجهاني از سوي اين كش//ور در بحرانيترين شرايط خود قرار گرفته و ابهاماتي كه از قبل وجود داشت، تشديد شده است.

روزنام//ه گاردين در تحليلي پيرامون اتفاق//ي كه ب//راي ميزبان ج//ام جهاني 2022 فوتبال رخ داده اس//ت نوش//ت: بعد از اينكه چندين همسايه قطر روابط ديپلماتيكش//ان با اين كش//ور را قطع كردند، پروسه ميزباني جام جهاني 2022 توسط اين كشور كه پيش از اين هم بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود به حساسترين مقطع رسيده و شك و ترديدها در اينباره در بيشترين حد قرار دارد.

اي//ن كش//ور كوچك ك//ه چندين ميليارد دالر هزينه آمادهسازي كشورش ب//راي بازيهاي جام جهان//ي كرده، از جمله آنها ساخت 9 ورزشگاه و توسعه زيرساختهاي الزم به خاطر قطع روابط همسايگان مخصوصا عربستان سعودي شديدا نگران است.

اينكشورتنهاباعربستانمرزمشترك خاكي دارد. همچنين براي واردات متكي به بنادر و منطقه هوايياش است كه بلوكه كردن آنها و تحريم ورود هواپيماييهاي اين كشور به مرز هوايي عربستان براي آنها شديدا سنگين تمام ميشود.

هنوز كميته عالي برگزاري مسابقات ج//ام جهاني درباره اي//ن اتفاق بيانيهاي صادر نكرده و انتظار ميرود در شرايطي كه انتقادات وارده به قطر به اوج رس//يده بهزودي اين كار را انجام دهد. بعد از تحريم ديپلماتي//ك قطر تا اينجاي كار چندين فدراسيون فوتبال و سران ورزشي كشورها به اين موضوع واكنش نشان دادند و اين، كاررابرايميزبانياينشيخنشينثروتمند سختتر خواهد كرد. خطرمحروميت پ//س از مش//كالت سياس//ي بي//ن كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، اين كش//ورها تالش ميكنند قطر را منزوي ك//رده و ميزباني جام جهان//ي 2022 را از اين كش//ور بگيرند. امارات، عربستان، بحرين، مصر، ليبي و چند كش//ور ديگر عربي روابط سياس//ي خ//ود با قطر را به حالتتعليقدرآوردهاندوحتيكشورهايي مانند عربستان و امارات پا را فراتر از اين هم گذاشتهاند و تهديد كردهاند كه ورزش قطر را هم تحريم كردهاند و در خاك اين كشور به ميدان نخواهند رفت.

شبكهتلويزيونياسكاياسپورتتاكيد كرد با شرايطي كه به وجود آمده و به دليل پشت كردن كش//ورهاي عربي به قطر، برگزاري بازيهاي ج//ام جهاني 2022 در اين كش//ور هم به خطر افتاده است و اين احتمال زياد است كه قطر به خاطر حمايت از تروريسم از ميزباني جام جهاني 2022 محروم شود و اين رقابت بزرگ در كشور ديگري برگزار شود. آلمانتهديدبهتحريمكرد رييس فدراس//يون فوتب//ال آلمان تهدي//د ك//رد اگر تنش سياس//ي قطر با كش//ورهاي منطقه همچن//ان ادامه داشته باشد جامجهاني 2022 را تحريم خواهن//د ك//رد. به نظر ميرس//د همه چيز به ضرر قطر در حال تغيير اس//ت. كش//ورهاي اروپايي ه//م رفتهرفته به صف مخالفان اين كشور كوچك عربي اضافه ميشوند و شرايط براي قطر كه به صراحت از سياستهاي جنگافروزانه عربستان در منطقه انتقاد كرده، سخت و سختتر ميشود.

رييس فدراس//يون فوتبال آلمان به صراح//ت تاكي//د كرد ك//ه اگر وضعيت اينگونه ادامه پيدا كند اين كش//ور جام جهاني 2022 را تحريم خواهد كرد.

راينهارد گريندل گف//ت: تا آغاز جام جهان//ي ،2022 پن//ج س//ال ديگر باقي مان//ده و بايد در اين م//دت اولويت پيدا ك//ردن راهحلهاي مناس//ب براي بهتر كردن شرايط ميزباني باشد. يك واقعيت آش//كار وجود دارد و آن، اينكه نميتوان جام جهاني را در كشوري كه به حمايت از تروريس//م ميپردازد برگزار كرد. بايد با مس//ووالن حكومتي كش//ور )آلمان( صحبت و نگراني خود را از اين وضعيت بيان كنيم.

نگران/يتيممل/يآرژانتي/نوبرزيلازحملهتروريس/تي ملبورن

تيمهايمليآرژانتينوبرزيلكهبهزوديدرملبورنبهمصافهمخواهند رفت از حمله تروريستي داعش در اين شهر نگران هستند. روريسم اين بار به ملبورن، شهر ميزبان ديدار دوستانه برزيل و آرژانتين ضربه زد. كمتر از دو روز از حمله تروريستي لندن، داعش اين بار در ملبورن ظاهر شد كه در اين حادثه يك تروريست و يك مرد جان خود را از دست دادند. ديروز صبح تيمهاي ملي برزيل و آرژانتين از اين اتفاق باخبر شدند و منتظرند يك نماينده از اين شهر حاضر شود و خبر رسمي از حادثه دوشنبه بدهد. تاكنون هيچ خبر و حمايتي براي آرامش دادن به كاروان دو تيم داده نشده است. نيروهاي پليس ملبورن ابتدا تنها اين موضوع را گروگانگيري توسط يك دزد عنوان كردند اما سپس اعالم كردند داعش عامل اين حادثه بود. ساعت14:71 دوشنبهپليسباتماسيكيازصاحبخانههاينزديكبهمحل حادثه خود را به اين مكان رساند. زني كه گروگان گرفته شده بود نجات پيدا كرد و پليس فرد مسلح را به قتل رساند. فرد ديگري در اين حادثه به علت جراحات ناشي از اصابت گلوله جان خود را از دست داد. ديدار دوستانه تيمهاي برزيل و آرژانتين جمعه در ملبورن برگزار خواهد شد. بايرنمونيخهممشتريلوكاكوشد بايرن مونيخ هم با وجود رقم نجومي كه اورتون براي فروش لوكاكو در نظر گرفته است مشتري اين بازيكن بلژيكي شد.

روملو لوكاكو فصل بسيار خوبي را با اورتون پشت سر گذاشت و بعد از هري كين بيشترين تعداد گل را به ثمر رساند. با وجود اينكه باشگاه اورتون براي فروش اين ستاره بلژيكي خود رقم نجومي 100 ميليون پوند را در نظر گرفته است اما بازهم چند تيم بزرگ مشتري او هستند.

بعد از منچستريونايتد و چلسي نوبت به بايرن مونيخ رسيد تا به جذب لوكاكو عالقهمند شود. اسپورت يك آلمان اعالم كرد كه پدر لوكاكو به بايرن مونيخ عالقه دارد و ميخواهد پسرش در فوتبال آلمان بازي كند. اين در حالي است كه خود او هنوز تصميم نهايياش را نگرفته است. چراغسبزمهاجمليونبرايحضوردردورتموند مهاجم باتجربه المپيك ليون براي پيوستن به بورسيادورتموند چراغ سبز نشان داد. آلكساندر الكازات از مدتها قبل در تكاپو و تدارك انتقال به تيمي ديگر اس//ت. براس//اس اعالم رسانههاي محلي، گلزن 26 ساله يكي از گزينههاي بورسيادورتموند براي جانشيني احتمالي پيرامريك اوباميانگ بوده است. در اين ارتباط يعني حضور احتمالي نزد وستفالنيها، گلزن فرانسوي اظهار كرد: در صورت حضور در دورتموند، اين همكاري ميتواند بس//يار جالب باشد. چرا كه دورتموند باشگاهي بزرگ است. به باور گزارش//گر روزنامه اكيپ، اين اظهارات به چراغ سبز گلزن ليونيها تعبير شده است. پيشنهاد531 ميليونيوروييمادريدبهامباپه باشگاه رئالمادريد براي سومين و آخرين بار به امباپه پيشنهاد رسمي و اين بار س//قف آن را تا 135 ميليون ي//ورو افزايش داد. رئالمادريد در تالش اس//ت تا س//تاره جوان و خوش آتيه موناكو فرانسه را به خدمت بگيرد. اولين پيش//نهاد رئالمادريد به وكي//ل امباپه 110 ميليون يورو بود و دومين پيشنهاد به مرز 115 ميليون يورو رسيد اما موناكو در اين خصوص حاضر به مذاكره نشد.اين سومين و آخرين پيشنهاد رئالمادريد است و اگر امباپه آن را قبول نكند، رئالمادريد هرگز آن را تمديد نخواهد كرد و افزايش نخواهد داد. وكيل امباپه امروز مهمان باشگاه رئالمادريد است تا آخرين شرايط و ويژگيهاي اين قرارداد را بررسي كرده و آن را به سرانجامي خوش برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.