فوتبال وسط آبهاي بيطرف

Jahan e-Sanat - - News -

افقي: -1 ستودن- آخرين ملكه روسيه و همسر امپراتور نيكالي دوم -2 اثر قيچي- تپه كوتاه و به هم پيوسته دامنه كوه- پرندهاي افسانهاي -3 كموزن بودن- فريبنده و جذاب- بيمار را تسكين ميدهد -4 باال آمدن آب دريا- از انبياي الهي- زبان كشيدن به بستني- شيرين و گوارا -5 سنگ نمك طعام- تسمه عقب زين اسب- چه كسي و چه وقت -6 بزرگترين استخوان بدن- رايحه غذا- از ورزشهاي رزمي -7 جريان فعال و مطلوب كسب و كار- عيسوي مذهب- فرعون دوران پيامبر بتشكن -8 كند و آهسته- شبكه اطالعاتي رايانهاي- از لوازم خرازي -9 خودداري از اقرار- جزيرهاي در اندونزي- نشدني و غيرممكن نيست -10 پارچه روپوشي خاكستري رنگ- شير سربريده- از خردمند قبول كنيد -11 اهرم باالبر خودرو- از روي بخت و اقبال موفق شدن- مكانهاي حضور مردم -12 توده غله پاك شده- دلير مبارز- عدد پنجم عربي- پنبه پاك نكرده -13 جلوههاي ويژه در اصطالح سينمايي- از آحاد زمان- پيشهور -14 بدون قطع يا گسستگي- از كتب آسماني- نوشته اصلي -15 از سازهاي ضربي- افراد پست و حقير

ميترا زماني- يعني اين گندي كه عربستان با مسخرهبازيهايش به فوتبال منطقه زده ديگر دارد خستهكننده ميشود. عربستان شده دختر چهاردهساله! براي هر مسابقه دارد ناز ميكند. در عراق و ايران و قطر بازي نميكنند! نتيجه اينكه ايران هم ناچار است در امارات و عربستان و قطر و عراق و بحرين و كشورهاي ديگر منطقه بازي نكند! دو تا تحول سياسي ديگر در منطقه رخ بدهد، ناچار ميشويم بازي را در آبهاي بيطرف و با حضور نيروي صلح سازمان ملل برگزار كنيم. جنگ كه نيست! فوتبال است! كنفدراسيون فوتبال آسيا هم كه شده بره دستآموز! هرچه آقايان بخواهند انجام ميشود!

ج عمودي: -1 لبخند زيباكننده چهره- روزنامهنگاران -2 فرياد پرخاشگرانه- زادگاه و ميهن- مولف داستانهاي قصر و گروه محكومين -3 حس//د و رقاب//ت- گياه طبي ب//ا گله//اي زردرنگ- از انواع حلوا -4 كوچگاه تابستاني- كمانگير حماسي- نزديكترين سياره به خورشيد -5 دهان تازي- وقت و هنگام- آرزوي بزرگ- نوار حفاظ -6 ويرايش نوشته- حرف صليب- نام افزون -7 جان//ور رام و مطي//ع- فل//ز خوردن//ي- بس//يار گ//رم و آزاردهنده -8 ماست چكيده- اهل قريه- عالمت تجارتي روي كاال -9 از ش//هرهاي مقدس كربال- خطاي//ي در رايانه- هزينه خانوار -10 قوم سفيدپوس//ت ساكن ش//مال ژاپن- آخرين يك رقمي- آبزي رنگارنگ -11 سفيد آذري- اقامت كردن- تنپوش شتري- دشمن سرسخت -12 وجه حاضر- از گونههاي عقيق- اعمال و اركان حج -13 در ح//ال نش//اط و هيجان- وضعيت ب//دن عضالنيوليكن -14 اسكيت قديمي- همداستان رامين- رفاقت -15 از خبرگزاريه//اي آمريكاي//ي- بخار مايع ش//ده روي برگ درختان د و جوابجدولشماره898 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.