پرسپوليس حريف االهلي عربستان شد

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

سرخپوشان پايتخت بايد در مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا برابر االهلي عربستان به ميدان بروند.

مراسم قرعهكش//ي مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در كواالالمپور مالزي برگزار شد و تيمهاي راه يافته به اين مرحله حريفان خود را شناختند. بر اين اساس پرسپوليس نماينده فوتبال ايران بايد در دو بازي رفت و برگشت برابر االهلي عربستان ديدار كند. ديدارهاي رفت اين مرحله 30 و 31 مرداد و ديدارهاي برگشت نيز 20 و 21 شهريور برگزار خواهد شد. العين امارات هم به مصاف الهالل عربستان خواهد رفت. در اين ميان اتفاق جالب رويارويي دو باشگاه چيني و ژاپني با يكديگر است، به اين ترتيب شانگهاي چين ميزبان گوانگجو چين و كاوازاكي ژاپن ميزبان اوراوادرز ژاپن است. طبق برنامه كنفدراسيون فوتبال آسيا، تيمهاي غرب آسيا با هم و تيمهاي شرق قاره نيز با هم ديدار ميكنند و تنها در ديدار فينال، يك تيم از غرب با تيمي از شرق آسيا روبهرو ميشود.

از بين الهالل و االهلي عربستان و العين امارات، حريف پرسپوليس، االهلي عربستان خواهد بود. جالب اينكه اين دو تيم تاكنون در آسيا با هم بازي نكردهاند. پرسپوليس 14 بار در ليگ قهرمانان آسيا با تيمهاي عربستاني بازي كرده كه حاصلش چهار برد، پنج باخت و پنج مساوي بوده است. االهلي هم در ليگ قهرمانان آسيا 41مرتبه با تيمهاي ايراني بازي كرده است كه حاصلش هفت برد، سه مساوي و چهار باخت است. با اين وجود اين دو تيم تا به امروز مقابل هم قرار نگرفتهاند.

االهلي در مرحله گروهي با ذوبآهن هم گروه بود كه در هر دو بازي برنده شد. پرسپوليس هم در مرحله گروهي با الهالل در يك گروه قرار داشت كه هر دو ديدار با تساوي به پايان رسيد. االهلي در سه بازي قبلياش در آسيا برابر تيمهاي ايراني به برد رسيده است. اين تيم پيش از اين با تيمهاي ذوبآهن، نفت تهران، سپاهان، استقالل و تراكتورسازي تبريز بازي كرده است. االهلي دوبار در مرحله حذفي با تيمهاي ايراني رودررو ش//ده اس//ت. يك بار سپاهان را حذف كرد و يك مرتبه هم توسط نفت تهران حذف شد. پرسپوليس پيش از اين با الهالل، الشباب، االتحاد و النصر بازي كرده بود. قرمزها خاطره خوشي هم از بازي با تيمهاي عربستاني در مرحله حذفي ندارند و يك بار توسط الهالل و يك مرتبه هم توسط االتحاد حذف شدند. االهلي در فصل گذشته قهرمان عربستان شد و در اين فصل در رده دوم قرار گرفت، پرسپوليس اما مسيري متفاوت را پيمود و پس از نايبقهرماني در ليگ پانزدهم در ليگ شانزدهم به قهرماني رسيد. شاگردان برانكو ايوانكوويچ در صورت عبور از االهلي در مرحله بعد بايد به مصاف برنده ديدار الهالل- العين بروند. پيتر بوژ سرمربي دورتموند شد حسن رحيمي در صدر برترين آزادكاران جهان مانوئلنوير،بهترينگلرفصل6102-7102 بوندسليگا سيدورف هدايت سانتوس برزيل را برعهده ميگيرد صعود ايتاليا و انگلستان به نيمهنهايي جامجهاني جوانان احتمال بازگشت هوملس به دورتموند منصوريان:پسازبازيباالعين،دوستودشمننمايانشدند ساسان انصاري در يكقدمي سپاهان

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.