زنان پشت دروازه آزادي

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

تيم ملي واليبال ايران در حالي هفته اول مسابقات خود در ليگ جهاني واليبال را پش//ت سر گذاشته و براي ميزباني در هفته دوم آماده ميشود كه هنوز امكان حضور تماشاگران زن در ورزشگاههاي ايران فراهم نشده است.

واليباليستهاي ايران در روزهاي جمعه و شنبه گذشته، در ايتاليا به مصاف ايتاليا و برزيل رفته و از اين دو تيم شكست خوردند اما يكشنبه گذشته در ديدار با لهستان موفق به شكست اين تيم شدند. يكي از نكات مهم اين سه ديدار ليگ جهاني واليبال حضور زنان ايراني در ميان تماشاگران مسابقات و سانسور حضور زنان در ورزشگاه از س//وي صداوسيما بود. اين موضوع واكنش منفي كاربران شبكههاي مجازي را در پي داشت كه به حذف تصاوير اعتراض كرده بودند. اين در حالي است كه تيم ملي ايران در هفته دوم ديدارهاي ليگ جهاني بايد در روزهاي ‪20 91،‬ و 21 خرداد در تهران مقابل بلژيك، صربستان و آرژانتين قرار بگيرد آن هم در شرايطي كه هنوز مشخص نيست زنان ايراني بتوانند براي تماشاي بازي در ورزشگاه آزادي تهران حاضر شوند.

چندي قبل محمدرضا داورزني، معاون وزير ورزش و رييس فدراس//يون واليبال و معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش و جوانان از آمادهس//ازي ورزش//گاه 12 هزار نفري براي حضور بانوان در آن خبر داد و گفت كه اقداماتي انجام شده و تغييراتي در راه است تا بانوان عالقهمند بتوانند در ديدارهايي كه ايران ميزبان است به ورزشگاه آزادي بيايند و از تيم ملي حمايت كنند.

وزير ورزش هم در جريان تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت شرايط را براي حضور بانوان در ورزشگاهها فراهم ميكند اما در حالي كه يك هفته تا ميزباني ايران در ليگ جهاني باقي مانده، هنوز خبري از صدور مجوز حضور بانوان در ورزشگاه نيست و بعيد است تا چند روز آينده اتفاقي در اين مورد رخ دهد.

مس//ووالن ورزش و فدراس//يون واليبال ايران در سالهاي اخير پس از اينكه موفق به كس//ب مجوز حضور بانوان در ورزشگاه نش//دند، براي جلوگيري از مواجه شدن با محروميتهاي فدراسيون جهاني واليبال تعدادي از كاركنان زن فدراسيون واليبال و وزارت ورزش را بهطور محدود روي سكوها نشاندند. تيرماه سال گذشته رسانههاي ايران تعداد زنان حاضر در ورزشگاه هنگام بازي ايران و صربستان را حدود002 نفر اعالم كردند در حالي كه به گفته برخي ناظران، اين حضور واقعي نبود. اين بار هم به نظر ميرسد فدراسيون واليبال روش مشابهي را در نظر گرفته باشد چراكه تا امروز خبري مبني بر رايزني براي حضور بانوان در ورزشگاه آزادي نشده است. واكنش رسانههاي جهان به قطع روابط با قطر؛

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.