تجمع جمعي از مستندسازان مقابل خانه سينما

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«-پروفسورايرجگلدوزيان، دبير علمي كنگره بينالمللي حقوق ايران اعالم كرد:نخستينكنگرهبينالملليحقوقايراندر سال جاري با حضور حقوقدانان بزرگ كشور در برج ميالد برگزار خواهد شد. براي نخستين بار با حمايت دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي كش//ور، رويدادي باش//كوه و جامع با حضور حقوقدانانبرجستهكشورومهمانانبينالمللي از مراج//ع حقوقي بينالمللي و ب//ا دعوت از مقامات ملي از جمله رييسجمهور محترم، در تهران برگزار ميشود. همچنين ابالغ حقوق شهروندي توسط دولت محترم و بررسي آن و تاكيد بر نظارت حقوقي، ضرورت برگزاري اين رويداد براي كشور را در سالجاري دوچندان كرده است.

پروفس//ور گلدوزيان اف//زود: برگزاري اين كنگره به صورت دورهاي در پنج سال متوالي تا سال 1401 برنامهريزي شده كه در هريك از دورهها يكي از موضوعات تخصصي حقوق به عنوان محور اصلي خواهد بود كه در مراسم افتتاحي//ه اين دوره، محورهاي دورههاي آتي در محضر حقوقدانان و مقامات ملي و اصحاب رسانه اعالم خواهد شد.

عضو س//ابق هيات علمي دانشگاه تهران گف//ت: ابعاد حقوق//ي و اجتماعي نهفته در نظارت حقوقي نشان از اهميت مضاعف آن دارد بنابراين اين مهم داراي تاثيرات مثبت مس//تقيم و غيرمستقيمي در سطح جامعه از جمل//ه كاه//ش بيقانونيه//ا و تخلفات در س//طوح مختلف جامعه از جمله فس//اد اداري اس//ت. پروفس//ور ايرج گلدوزيان در پايان اضافه كرد: اميد است با برگزاري اين كنگ//ره، گام موثري به س//وي قانونمداري برداش//ته ش//ود تا در عرصه نهادينه كردن مباح//ث حقوقي كش//ور و تكري//م حقوق انس//اني و ب//ا ارائ//ه راهكاره//اي تخصصي وكارآمد معضالت اين حوزه برطرف ش//ود. عالقهمندان ميتوانند براي كسب اطالعات بيش//تر و ارس//ال مق//االت خود ب//ه پايگاه اينترنت//ي ‪www. Lawi. ir‬ ب//ه دبيرخانه مراجعه و با و021-33699093-4ياههرامش 021-36621318-9 تماس حاصل نماييد.

جمع//ي از مستندس//ازان در اعت//راض به ح//ذف انجمن مستندسازان سينماي ايران از بدنه خانه سينما مقابل اين نهاد صنفي تجمع كردند. صبح ديروز تعدادي از مستندسازان مقابل خانه سينما تجمع كردند كه برخي از آنها فرياد ميزدند ما كنار هم در خانه س//ينما را باز كرديم اما چرا امروز ما را از اين خانه بيرون ميكنيد. برخي ديگر نيز فرياد ميزدند كه كليد ما را پس دهيد. براي آرام كردن معترضان، همايون اسعديان و مرتضي رزاق كريمي اعضاي هياتمديره خانه سينما در جمع تجمعكنندگان حضور پيدا كرده و از حاضران دعوت كردند داخل خانه سينما حضور داشته باشند كه با مخالفت حاضران همراه شد.

همايون اس//عديان به نمايندگي از اعضاي هياتمديره خانه سينما بيان كرد: از آقاي ابراهيم مختاري ميخواهم كه راه آقاي جواد شمقدري رييس اسبق سازمان سينمايي را دنبال نكنند و از همه ش//ما دعوت ميكنم كه به جامعه صنفي مستندسازان بپيونديد. اين سخنان اسعديان هم با اعتراض مستندسازان حاضر در اين تجمع روبهرو شد. همايون اسعديان در جمع خبرنگاران گفت:بعدازبازگشاييخانهسينمامجمععمومياينخانهبهاتفاق آرا تصميم گرفت صنوف سينمايي در وزارت كار ثبت قانوني شود كه اين وظيفه به هياتمديره خانه سينما محول و مراحل پيگيري ثبتصنوفدنبالشد.هياتمديرهدودورهقبلچهارسالاينكار راانجامدادوطيآن05 صنفسينماييثبتقانونيشدكهيكي از اولين صنوفي كه ثبت شد صنف مستندسازان بود.

او اضافه كرد: در حال حاضر ديگر صنوف باقيمانده نيز مراحل ثبت خود را طي ميكنند كه مشكل بعضي از آنها طبق قوانين وزارت كار تعداد كم اعضاس//ت. بر اساس قانون هر صنف براي ثبت قانوني بايد 50 عضو داش//ته باش//د كه بعضي از صنوف ما مانن//د ويژوال افكت 50 عضو ندارد. اين عضو هياتمديره خانه سينما تاكيد كرد: از نظر خانه سينما چون مصوبه مجمع عمومي پابرجاست، اين وظايف به هياتمديره جديد نيز محول شده است كه دنبال شود. صنوفي كه در خانه سينما ثبت قانوني شدهاند در خانه سينما رسميت دارند و صنوفي كه هنوز ثبت قانوني نشدهاند، فعاليت خود را ادامه ميدهند تا به ثبت قانوني برسند.

درادامهاُُردزندبهنمايندگيازمعترضانبيانكرد:ما6 بارنامه نوشتهايم و از هياتمديره جديد خانه سينما خواستهايم جلسهاي با ما برگزار كنند، اما هيچ وقت به ما وقت ندادهاند و ما را كامال ناديده گرفتهاند و ما نميخواستيم اين اتفاق رخ دهد.

مهدي قربانپور بازرس انجمن مستندسازان نيز اعالم كرد: اگر تجمع جلوي خانه س//ينما به جايي نرسد، جلوي وزارت ارشاد جمع ميشويم و تجمع ميكنيم.

در حالي كه مدتي است انجمن صنفي كارگري كارگردانهاي س//ينماي مستند در وزارت كار ثبت ش//ده و مورد تاييد خانه سينما نيز قرار گرفته است اين مساله به حذف انجمن قديمي مستندس//ازان سينماي ايران منجر ش//ده كه به همين دليل اعضاي انجمن مستندسازان سينماي ايران مقابل خانه سينما تجمع كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.