مشكلي براي ثبت انجمن صنفي روزنامهنگاران وجود ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: مش//كلي براي ثبت انجمن صنفي روزنامهنگاران استان تهران وجود ندارد. دوستان بايد بيايند و تعيين سمت كنند.

علي ربيعي در گفتوگو با ايلنا، در پاس//خ به اين سوال كه در طرح كارورزي براي اشتغال، دولت چه نقشي براي نهادهاي صنفي كارگري در نظر گرفته تا از حس//ن رفتار كارفرمايان و مراعات شدن حقوق صنفي فارغالتحصيالن دانشگاهي اطمينان الزم حاصل شود، گفت: طرح كارورزي، آموزشي است كه فرد را براي حضور در محيط كار آماده ميكند.

او با بيان اينكه هيچ كسي بيشتر از من به دنبال احقاق حقوق كارگران نيس//ت، اظهار داشت: طرح كارورزي نوعي كمك به بيكاران است. ما هم افراد بيكار داريم و هم كارگر. من وزير افراد بيكار نيز هس//تم و نسبت به آنها نيز وظيفه دارم. اين طرح به نوعي كمك به بيكاران نيز محسوب ميشود. آنها طي فرصت شش تا 9 ماهه، با حضور در طرح كارورزي، آموزشهاي الزم را ميبينند و مدرك فني و حرفهاي را هم كسب ميكنند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: افراد پس از گذراندن اين دورهها، به كارگرهاي فني و مهارتديده تبديل ميشوند. ما نسبت به حقوق كارگران بيتفاوت نيستيم و همه مالحظات اين كار را مدنظر داريم. ربيعي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده انجمن صنفي روزنامهنگاران استان تهران گفت: مشكلي براي ثبت اين انجمن وجود ندارد. دوستان بايد بيايند و تعيين سمت كنند. خيلي تالش كردم تا موانع داخلي و خارجي پيش رو را بردارم و بتوانم استعالمها را بگيرم. او اضافه كرد: براي اين كار تالش فوقالعاده مضاعفي را انجام دادم. انجمن آماده ثبت است و فقط دوستان بايد تعيين سمت كنند و اين مساله به آنها نيز اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.