سينمايكابوس

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه فيلمهاي لينچ موفقيت بزرگي در گيشه كسب نكردهاند، ولي هميشه محبوب منتقدان و فيلمدوس//تان بودهاند. س//ال 2003 در يك نظرسنجي كه از منتقدان فيلم در سراس//ر دنيا توس//ط روزنامه گاردين انجام شد، ديويد لينچ به عنوان بزرگترين فيلمساز زنده دنيا برگزيده شد. فيلمهاي وي پر است از نمادهاي سوررئاليستي، سكانسهاي روياگونه و نظاير آن. وي در نقاشي و مجسمهسازي و موسيقي نيز آثاري دارد. لينچ در خانوادهاي از طبقه متوسط در ميزوال، مونتانا زاده شد، بيشتر دوران كودكي وي در مسافرت در اياالت متحده سپري شد تا زماني كه براي تحصيل نقاشي به آكادمي هنرهاي زيباي پنسيلوانيا در فيالدلفيا رفت و در آنجا به ساختن فيلمهاي كوتاه روي آورد. وي سپس به لسآنجلس رفت و در آنجا اولين فيلم بلند خود كلهپاككن، اثري سوررئال در ژانر ترسناك را ساخت كه به فيلمي كالت بدل شد. لينچ ميگويد كه كارهاي او از بسياري جهات بيشتر به فيلمسازان اروپايي شبيه است تا آمريكايي؛ وي باور دارد كه بيشتر فيلمهايي كه »روح را به هيجان و رقص ميآورند« متعلق به كارگردانان اروپايي بودهاند. وي فيلمسازاني مانند استنلي كوبريك، فدريكو فليني، ورنر هرتسوك و ژاك تاتي را تحسين ميكند. او همچنين اظهار كرده كه فيلم سانست بلوار بيلي وايلدر و نيز لوليتاي كوبريك از فيلمهاي مورد عالقه او هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.