وقتي رييسجمهور سانسور ميشود!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- وقتي مينوشتيم كه تيم رسانهاي آقاي روحاني با ايشان همسو نيست و براي ايشان كار نميكند، منظورمان همين اتفاقي بود ك//ه ديگر عين دم خروس نمايان ش//د! اينكه دفتر اطالعرساني رييسجمهور، فيلم سخنراني رييسجمهور در مورد كابينه خودش را سانسور كند نشان ميدهد كه فاجعه چقدر گسترده است!درحقيقترييسجمهورحتينميتواندمطمئنباشدكه تيم اطالعرسانياش حرفهاي او را درست منتشر كنند چه برسد به اينكه بخواهند خدمات و دستاوردهاي او را به مردم منتقل كنند.پيشنهادميكنيمرييسجمهوروقتيداردفهرستكابينه جديدش را منتش//ر ميكند حواسش به بخش اطالعرساني و رسانهاي هم باشد. ضرر كه ندارد هيچ، سود هم دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.