سهم02 درصديقرضالحسنهدرتسهيالت بانك ملي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك ملي ايران اعالم كرد: اين بانك در سال گذشته يك ميليون و 677 هزار و 557 فقره تسهيالت پرداخت كرده كه 344 هزار و 288 فقره آن معادل 20 درصد تسهيالت قرضالحسنه بوده است.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، محمدرضاحسينزادهافزود:اينتعدادتسهيالتقرضالحسنهبهمبلغ52 هزار و 432 ميليارد ريال در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.

وي ادامه داد: تسهيالت قرضالحسنه 20 درصد تعداد كل تسهيالت پرداختي بانك در سال گذشته را شامل شده است.

مديرعامل بانك ملي ايران با اش//اره به اينكه در س//ال گذش//ته بيش//ترين تعداد تسهيالت پرداخت شده )به تفكيك عقود( از سوي بانك ملي ايران به تعداد يك ميليون و 53 هزار و 849 فقره در حوزه مش//اركت مدني بوده است، اظهار داشت: اين رديف از نظر مبلغ نيز ب//ا رق//م 665 هزار و 185 ميليارد ريال، بيش//ترين ميزان را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.