ﺁﮔﻬﻲﻣﻨاﻗﺼﻪ9812

Jahan e-Sanat - - News -

موﺿوﻉ: ﺁﮔﻬﻲ اﻧﺠاﻡ ﺧﺪماﺕ مﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﺡ بﺮاﻱ ﭘﺮﻭژﻩ هاﻱ ﺩر ﺩﺳﺖ اﻗﺪاﻡ ﻃﺮﺡ ﺟامﻊ ﺁﺏ ﺩر مﻌاﺩﻥ مﺲ مﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮماﻥ. ش//رکت مل//ي صنایع مس ای//ران درنظ//ر دارد، انجام خدمات مدیری//ت ط//رح ب//راي پ//روژه ه//اي در دس//ت اق//دام طرح جام//ع آب را از طریق برگ//زاري مناقصه به ش//رکتهاي واجد صالحیت واگذار نماید.جهت کس//ب اطالعات بیشتر به سایت رس//مي ش//رکت ب//ه WWW.NICICO.COM:سردآ و HTTP://KERMAN.NICICO.COM مراجعه نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.