فرآوردههاي صادراتي در بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بورس انرژي از عرضه قريبالوقوع گاز مايع و گازوييل شركت پااليش نفت ستاره خليج فارس در تاالر س//بز خبر داد و گفت: با توافق شركت بازرگاني گاز ايران قراردادهاي بلندمدت دستكم يك ساله براي گاز مايع ارائه خواهد شد. مديرعامل بورس انرژي در گفتوگو با فارس در مورد هدفگذاري اين بازار براي كمك به تامين مالي حوزه نفت و انرژي در س//الجاري گفت: رايزنيهايي از ابتداي امس//ال با توليدكنندگان بزرگ از جمله پااليش//گاههاي بزرگ و ش//ركت ملي نفت ايران انجام شده كه نتيجه آن ايجاد تقاضا براي انتشار اوراق سلف در رينگ فرآوردههاي نفتي بورس انرژي بوده است. سيدعلي حسيني ادامه داد: امسال يكي از پااليشگاههاي بزرگ كشور حداقل تا مبلغ هزار ميليارد تومان اوراق س//لف مصوب هياتمديره خود را از طريق بورس انرژي منتش//ر خواهد كرد و هماكنون نيز با ش//ركت تامين س//رمايه رايزني خ//ود را آغاز كرده است. ش//ركت ملي نفت ايران در س//ال 96 براي انتشار اوراق سلف به منظور تامين مالي اعالم آمادگي كرده كه هماكنون در حال مذاكره با بورس انرژي اس//ت. اين مقام مس//وول با اش//اره به اتفاقهاي بزرگ رخ داده در رينگ نفت و گاز بورس انرژي گفت: با تفاهم شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي طي امسال تمامي عرضههاي صادراتي زميني ش//ركت ملي پخش از طريق ب//ورس انرژي انجام خواهد ش//د. بازار نف//ت و گاز بورس انرژي نيز تاكنون به صورت هفتگي شاهد عرضههاي مناسب و معامالت پرحجم بوده است. وي افزود: به تازگي گاز مايع و گازوييل شركت پااليش نفت ستاره خليج فارس نيز در بورس انرژي پذيرش ش//ده كه به زودي عرضه آنها نيز در اين بازار آغاز خواهد شد. اين پااليشگاه از جمله شركتهاي بزرگ و قدرتمند كش//ور است كه در رينگ صادراتي بورس انرژي گازوييل و LPG توليدي آن عرضه خواهد ش//د. حسيني از توافق با ش//ركت بازرگاني گاز ايران به منظور انعقاد قراردادهاي بلندمدت دستكم يك ساله براي گاز مايع براي مشتريان ب//ورس انرژي خبر داد و گفت: اميد ميرود اين قراردادها ب//ه زودي در بورس انرژي در اختيار متقاضيان قرار داده شود. وي با بيان اينكه برنامههاي توسعهاي بورس انرژي از فروردين و ارديبهشتماه امسال كليد زده شده، عنوان كرد: بهطور حتم اين رخدادها در سال 96 به افزايش حجم و ارزش معامالت بورس انرژي ختم خواهد شد. مديرعامل بورس انرژي با دعوت از تشكلها و اتحاديههاي سراسري تعاونيهاي پتروپااليش//ي براي اس//تفاده از ظرفيتهاي ب//ورس انرژي گف//ت: هماكنون بورس ان//رژي با اتحاديه صادركنن//دگان نف//ت، گاز و پتروش//يمي ارتباط خوبي داش//ته و توانسته در زمينه ميعانات گازي نيز توپوگرافي مصرف كشور را به منظور بررسي ميزان مصرف هر منطقه جغرافيايي از اين اتحاديه دريافت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.