حذفداللهاباعرضهنفتخامدربورس

Jahan e-Sanat - - News -

س//خنگوي كميسيون انرژي مجلس معتقد است كه نفتخ//ام هيچ جايگاهي در بورس نداش//ته و عرضه آن معنادار نيست و براي فعالسازي بورس انرژي در بخش نفتخام بايد تجار ايراني به اين بخش ورود كنند. اسداهلل قرهخاني در گفت وگو با خانه ملت، با اش//اره به عرضه ناچي//ز نفتخام در بورس ان//رژي گفت: عرضه نفتخام در بورس انرژي از چندين س//ال پيش مطرح شده و هر دولتي ك//ه روي كار آمده بر فعالس//ازي بورس انرژي تاكيد كرده است، اما با نگاهي گذرا ميتوان ديد كه در عمل، تقويت آن مورد توجه قرار نگرفته اس//ت. نماينده مردم عليآبادكتول در مجلس ش//وراي اسالمي، با بيان اينك//ه اي//ران بايد حداقل ه//اب خاورميان//ه در بورس نفت ميش//د، افزود: ايران بايد يكي از تعيينكنندگان، مديريتكنن//دگان و سياس//تگذاران قيم//ت نف//ت در دنيا باش//د و از اين طريق س//ود كالني كسب كند، كه متاس//فانه اين امر محقق نشده است. قرهخاني با اشاره به اينكه در حال حاضر در كش//ورهاي اروپايي و جنوب شرق آسيا بورس انرژي راهاندازي شده است، ادامه داد: ايران نتوانس//ته با توجه ب//ه حجم باالي توليد نفت خأل ع//دم وجود بورس نفتخام در منطقه را پر كند همانند بانكرينگ كه بيش//ترين تردد كش//تيها از ايران انجام ميش//ود اما س//ود هش//ت هزار دالري آن نصيب ساير كشورها ميشود كه فعالسازي آن نيازمند اراده و تدابير از سوي مسووالن است. وي با اشاره به فروش سلفي نفت در يك بازه زماني و نتيجهبخش نبودن آن يادآور ش//د: كشورهايي در س//طح منطقه با سقف پايين توليد نفت حضور دارند كه اگر بورس در ايران قوي باش//د، عرضه نفت اين كش//ورها از طريق ايران انجام ميش//د و تجار ايران//ي مديريت اين كار را بر عهده ميگيرند. قرهخاني با تاكيد بر اينكه براي فعالسازي بورس انرژي در بخش نفتخام بايد تجار ايراني به اين بخش ورود كنند، افزود: تج//ار ايراني كه در خريد س//هام بزرگ نميتوانند ورود كنند، ميتوانند با حضور در بورس انرژي و نفتخام در سهام كوچك شركت كنند و عالوه بر اين جلوي برخي مفاس//د نفتي در حوزه نفت را ميگيرند. وي با اشاره به اينكه نفتخام هيچ جايگاهي در بورس نداشته و عرضه آن معنادار نيست، ادامه داد: 109 سال از توليد نفتخام در اي//ران ميگذرد و در اين مدت م//ا تنها توليدكننده و عرضهكننده نفتخام هس//تيم و اگر پااليش//ي در اين بخ//ش صورت ميگيرد براي رف//ع نيازهاي داخلي و نه پااليش براي صادرات است. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس ش//وراي اس//المي تصريح كرد: زنجيره توليد در ايران حلقههاي مفقودهاي داشته و تكميل نيست و بايد در كنار نفتخام ارزش افزوده فراواني توليد كرد تا بتوان درب//ورسان//رژيعرض//هك//رد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.