آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ) نوبت اول/ دوم( به صورت یک مرحلهای )به روش فشرده(

Jahan e-Sanat - - News - ‪WWW . NIDC‬ . IR

شرحمختصرکار: شرکتملیحفاریایرانبهنشانیاهواز-بلوارپاسدارانباالترازمیدانفرودگاه درنظرداردقطعاتیدکیفورانگیر)P.O.B(موردنیازخودراازشرکتهای واجدصالحیتوازطریقمناقصهعمومییکمرحلهای)بهروشنیمهفشرده( باشرایطذیلتامیننماید: الف(ارزیابیکیفیمناقصهگران:این ارزیابی وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده21 قانونبرگزاریمناقصاتوبراساسکاربرگهایاستعالمارزیابی کیفیموجوددراسنادمناقصهصورتمیپذیرد. حداقلامتیازقابلقبولبرابر06 میباشد. ب(تهیهاسنادمناقصه:

* خرید اس/ناد: متقاضیان ش//رکت در فرآیند ارجاع کار میبایست مبلغ 510/000 ریال به حساب سیبا به شماره 2174652205004 نزد بانک ملی ش//عبهاهوازکد1056 بهنامش//رکتملیحفاریایرانواریزواصلفیش واریزیراارائهنمایند. *دریافتاسناد:کلیهاشخاصحقیقییاحقوقیمتقاضیشرکتدرفرآیند ارجاع کار میتوانند از تاریخ انتشار آگهی مناقصه نوبت دوم لغایت01 روز بعد،ضمنارسالتقاضایرسمیوبامراجعهحضوریبهآدرس اهواز-بلوار پاس//داران- باالتر از میدان فرودگاه- شرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاهعملیاتی-طبقهاول-سالن311-ادارهتدارکاتخارجیکاالاسنادمناقصه رادریافتنمایند.

* نکته مهم : فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مهلت مقرر مندرج در این آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خرید و دریافت اسناد مناقصه اقدام مینمایندبهعنوانمناقصهگرشناختهمیشوند.

ج( تحویل پاکات پیشنهاد و استعالمهای ارزیابی کیفی : مناقصهگران میبایست حداکثر ظرف 40 روز پس از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه،نسبتبهتحویلهمزمانپاکاتشاملضمانتنامه)الف(،اسنادمناقصه مهر و امضاء شده ) ب( و پیشنهاد مالی ) ج ( همراه با استعالم )کاربرگ(های ارزیابی کیفی شامل مستندات و مدارک الزم ) به صورتهای مکتوب و کپی نرمافزاریرویلوحفشرده(بهآدرس:اهواز-فلکهفرودگاه-شرکتملی حفاریایران-ساختمانپایگاهعملیاتی-طبقهاول-پارت B-اتاق701-دبیرخانه کمیسیونمناقصاتاقدامنمایند. نکتهمهم:آخرینمهلتبرایانصرافمناقصهگران،آخرینروزمهلتتعیین شدهجهتتحویلپیشنهاداتمیباشد. د(تضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار: *نوعتضمین:الف-ضمانتنامهبانکیویاضمانتنامههایصادرهازموسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمیایرانهستند.ب-اصلفیشواریزوجهنقدبهحسابسپردهشرکت ملیحفاریایران

* م/دت اعتبار تضمی/ن : این مدت ) به همراه مدت اعتبار پیش//نهاد مناقصهگران ( ، 90 روز میباشد و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید خواهد بود.

شمارهمجوز: 1396,993 تاریخانتشارنوبتاول:61/3/69 تاریخانتشارنوبتدوم:71/3/69

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.