آگهی فراخوان مناقصه عمومی- شماره مناقصه 88760003

Jahan e-Sanat - - News -

منطقه 9 عملیات انتقال گاز

منطقه9 عملیات انتق/ال گاز در نظر دارد اجرای سیس//تمf&g تأسیساترامسرراپسازشناساییبهپیمانکارذیصالحوواجدشرایط واگذارنماید.داوطلبانمیتوانندجهترویتاطالعاتکاملبهسایت منطقه9 عملیاتانتقالگاز)ri.9tsid-cgin.www(مراجعهنمایند. -1 نام و نش/انی دستگاه مناقصهگذار: شرکت انتقال گاز ایران ) منطق//ه9 عملی//ات انتقال گاز( س//اری- بلوار امی//ر مازندرانیروبهرویبیمارستانامامخمینیصندوقپستیشماره119-57184 01133804489:نفلت

-2 موضوع و محل اجرای پروژه: اجرای سیس//تم f&g تأسیسات رامس//ر- استان مازندران- شهرستان رامسر- تأسیسات فشار گاز رامسر

-3 مبلغ تضمین در فرآیند اجرای کار: 15/000/000 )یکصد و پنجاه میلی//ون( ریال به صورت نقدی یا یکی از تضامین مذکور در آئیننامهتضمیندرمعامالتدولتی 4-برآوردتقریبیمناقصه:000/000/000/3 )سه میلیارد( ریال بر اساس استعالم قیمت روز از کاالهای قید شده در جدول صورت مقادیر 5-محل،زمانومهلتدریافتاسنادمناقصه:امورپیمانهای منطقه عملیات انتق//ال گاز از روز ش//نبه 96/03/20 الی دوش//نبه 96/03/22 شمارهمجوز:4311.6931

-6 تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: تاساعت51 روزشنبه 96/04/10خروم

-7 محل و زمان گش/ایش پیش/نهادات: س//اری- بل//وار امیر مازندرانی-روبهرویبیمارستانامامخمینی-سالنکنفرانسساختمان مرکزیمنطقه9 عملیاتانتقالگاز-تاریخاولینگشایشپیشنهادات 90/60/69میباشدلیکنتاریخدقیقآنبهمناقصهگرانواجدشرایط بهصورتمکتوباعالمخواهدشد. 8-مدتاعتبارپیشنهادات:3 ماهکهبراییکدوره3 ماههدیگر ازطرفکارفرماقابلتمدیداست. 9-فرآیندمناقصه:یکمرحلهایباارزیابیکیفی

-10 ش/رایط خرید اسناد: الف( نامه اعالم آمادگی و معرفینامه نمایندهدریافتاسنادب(ارائهگواهینامهصالحیتپیمانکاریرشته تأسیس//ات و تجهیزات از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوریکهنشاندهندهدارابودنظرفیتآزادکاریشرکت میباشد.ج(ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانکملتبهشماره3310055092 بهناممنطقه9 عملیاتانتقالگاز د(ارائهروزنامهرسمیوآخرینتغییراتهیئتمدیرهشرکت.

تذکر: برنده مناقصه میبایست دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آن را قبل از عقدقراردادبهمناقصهگذارتحویلنماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.